Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

 Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb leppida eelnevalt kokku. Ametnike vastuvõtuajad leiad SIIT.
 Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

LEADER projektitaotluste vastuvõtt toimub 28. veebruar – 4. märts 2022

 

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt toimub 28. veebruar – 4. märts 2022

 Avaldatud: 23 Jaanuar 2022

Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2022. a toetuste projektitaotlusi:
Meede M1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine", eelarve 446 728 eurot
Meede M 1.3 „COVID19st tingitud majandusraskuste leevendamine", eelarve 55 286,62 eurot
Meede M 2.1 „Kogukonna investeeringute toetus", eelarve 210 000 eurot  
Meede M 2.2 „Aktiivne ja tegus kogukond", eelarve 60 000 eurot
Meede M 3.2 „Kultuuripärandi hoidmine", eelarve 40 000 eurot 

Projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 28. veebruarist (alates kl 8.00) kuni 4. märtsini (lõpp kl 16.59) 2022.

Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 4. veebruaril 2022. a kell 15.
Registreerimine infopäevale kuni 3. veebruarini meilil arenduskoda@arenduskoda.ee.

Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

Heiki Vuntus, tegevjuht

 

KIK toetab biolagunevate jäätmete eraldikogumistKeskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud projekti „Kodukompostrite ja konteinerite soetamine Kadrina valda" 9558 euroga. Projekti raames on kavas soetada Kadrina valla koduomanikele 100 kodukompostrit biolagunevate jäätmete kohapealseks kompostimiseks ning 50 konteinerit biolagunevate jäätmete kogumiseks ning üleandmiseks jäätmevedajale. Enne taotluse esitamist korraldas vallavalitsus kodukompostrite ja konteinerite vajaduse väljaselgitamiseks küsitluse ning vastajate vajadustest lähtuvalt esitas KIK-ile taotluse.

Kodukompostrite ja konteinerite soetamiseks korraldab vallavalitsus hanke, mille järgselt transpordib hanke võitja vastavalt tarnevõimalustele konteinerid ja kodukompostrid Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina.

Projekti raames soetatud inventari on vallavalitsusel võimalik eraldada vaid kinnistule, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul.
Pärast omaosaluse tasumist ja lepingu allkirjastamist on küsitluses osalenud ja registreerunud ning nõuetele vastaval isikul võimalik konteiner/kodukomposter oma transpordiga kinnistule toimetada.
Lisaks koostatakse projekti raames kompostimisalane juhendmaterjal (infolehed) ning soovijatele korraldadakse kompostimisalane veebikoolitus.
Täpsem info keskkonnaspetsialistilt: Lea Uueni telefefon 5342 2783, e-post lea.uueni@kadrina.ee

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus täiendustega

Tänaseks on valminud üldplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, millele on küsitud ettepanekud ja arvamused. Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad ülevaate, kuidas üldplaneeringut koostatakse ja mida täpsemalt lahendatakse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK) esitab, kuidas ja milliseid üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid hindama peab. 2022. aasta alguses alustatakse üldplaneeringu lahenduse koostamisega. Esialgne eelnõu valmib eeldatavalt 2022. aasta suveks.

Üldplaneeringu koostajad peavad väga oluliseks kohalike elanike, ettevõtjate ja maaomanike aktiivset osalemist ning kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Lisaks temaatilistel töökoosolekutel osalemisele, oodatakse kuni 28. veebruarini kõiki kaasa lööma üldplaneeringu ideekorjes. Ideekorje kaardile ootame ruumilise arengu ettepanekuid, muuhulgas ka problemaatiliste kohtade osas, mis põhjustavad konflikte või keskkonnahäiringud ning säilitamist vajavate valla väärtuste osas.

  Ideekorje asub siin! Kõiki on oodatud kaasa Kadrina valla arengus kaasa rääkima!

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT-le esitatud ettepanekute seisukohtade koondtabel

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4855 seisuga 01.06.22
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1