Seoses koroonaviiruse levikuga palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu veebikoosolek

Kadrina Vallavavalitsus koostöös Kaitseministeeriumiga korraldab 28. jaanuaril kella 17:00-19:00 veebikoosoleku „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu (KVKP REP) detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamine".

Link saadetakse registreerinutele tund enne koosoleku algust.

Planeeringu materjalid on kättesaadavad Kaitseministeeriumi veebilehel.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse staadiumist.

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine" kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringuga kavandatakse Kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte. Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks (täpsemalt vt planeeringu seletuskirjast ja KSH aruandest).

 

 

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguseid, et paremini planeerida nende järgmiseid kokkukogumisi. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Nendest toodetest tulevad kiud võivad õhku lendlema pääsedes tekitada pikas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.

Kogume andmeid asbesti sisaldavate toodete kohta, et saaksime Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 1. veebruaril 2021 edastada võimalikult täpsed kogused. Ootame nii füüsilistelt kui ka juriidilistelt isikutelt andmeid asbesti sisaldavate toodete koguste kohta kuni 25. jaanuarini 2021.

Toodete kohta on vajalik andmete esitamisel märkida:

  1. kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  2. omaniku/elaniku kontaktandmed (nimi, telefon või e-post);
  3. toodete kogus kilogrammides, eraldi eterniidi ja muude asbesti sisalduvate ehitusjäätmete kogused kilogrammides arvestusega, et 1 m² eterniiti kaalub umbes 15 kg;
  4. kas toodetest/jäätmetest soovitakse vabaneda/üle anda aastatel 2021–2025 või hiljem.

Andmed saata Kadrina valla keskkonnaspetsialist Lea Uuenile, lea.uueni@kadrina.ee, 322 5620 või 5342 2783.

 

 

Uudised ja teated

Hajaasustuse programm 2021

21.01.2021

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid. Hajaasustuse programmi t...  Loe edasi »

 

Statistika

Rahvaarv: 4832 seisuga 01.01.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1