Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. 

Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Vallavolikogu istung 26.01.2022


Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Riigimetsa terviktutvustus Kadrina valla territooriumil – ettekanne Riigimetsa Majandamise Keskuse metsaülem Eerik Väärnõu
2. Kadrina valla 2022. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
3. Kadrina valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine – ettekanne keskkonnaspetsialist Lea Uueni
4. Audiitori määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
5. Esindaja nimetamine Kadrina Keskkooli hoolekogusse – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
6. Kadrina valla haridusstipendiumide määramine – ettekanne hariduskomisjoni esimees Liina Suurkivi
7. Auhinna „Aasta tegija" määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
8. Elutööpreemia määramine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi
Teave

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus täiendustega

Tänaseks on valminud üldplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, millele on küsitud ettepanekud ja arvamused. Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad ülevaate, kuidas üldplaneeringut koostatakse ja mida täpsemalt lahendatakse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK) esitab, kuidas ja milliseid üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid hindama peab. 2022. aasta alguses alustatakse üldplaneeringu lahenduse koostamisega. Esialgne eelnõu valmib eeldatavalt 2022. aasta suveks.

Üldplaneeringu koostajad peavad väga oluliseks kohalike elanike, ettevõtjate ja maaomanike aktiivset osalemist ning kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Lisaks temaatilistel töökoosolekutel osalemisele, oodatakse kuni 28. veebruarini kõiki kaasa lööma üldplaneeringu ideekorjes. Ideekorje kaardile ootame ruumilise arengu ettepanekuid, muuhulgas ka problemaatiliste kohtade osas, mis põhjustavad konflikte või keskkonnahäiringud ning säilitamist vajavate valla väärtuste osas.

  Ideekorje asub siin! Kõiki on oodatud kaasa Kadrina valla arengus kaasa rääkima!

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT-le esitatud ettepanekute seisukohtade koondtabel

 

Kadrina paisjärve uuringutest

Kadrina Vallavalitsuse  tellimusel teostas Maves OÜ 2021. aasta suvel  Kadrina paisjärve uuringuid, mille eesmärgiks oli uurida paisjärve seisundi parandamise võimalusi,  mis võimaldaksid parandada Loobu jões kalade kudemisvõimalusi ja vähendavad järve kinni kasvamist. Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub lõhe, jõe- ja meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude nimistusse, millel on vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lg keelatud muuhulgas ka veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. Nimetatud tegevus on lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi. Kui veekogu süvendamisel ei piirduta paisjärve kogunenud sette eemaldamisega, on tegemist veekogu loodusliku sängi muutmisega.

Uuringute käigus teostati paisjärve geoloogiline uuring, settepaksuse mõõtmine, anti hinnang kavandatavate tööde mõjust keskkonnale, hüdrogeoloogilisele režiimile, vee elustikule, mõju kalapääsule ning veetasemele.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks käsitleti uuringute käigus 3 varianti:

  • Kadrina paisjärve pindala vähendamine (variandid 1 ja 2), mille tulemusena eraldatakse järve kirdeosa tammiga ja tekib 3,8 ha suurune ala, mis jääb ujumisalaks. Ujumisala süvendatakse 2,7m sügavuseks kuni moreenini. Ujumisalast lõuna poole, olemasolevate saarte vahele rajatakse märgala, mis tõstaks looduslikku mitmekesisust (nt pesitsuspaigad veelindudele nagu luiged jm). Märgala täidetakse ujumisalalt välja pumbatava süvenduspinnasega, milleks on järvelubi. Tammi, olemasolevate saarte ja järve läänekalda vahele jääb Loobu jõgi, mis puhastatakse settest. Setet ei tõsteta välja vaid lükatakse kallastesse, tekitades jõele lookeid.
  • Kadrina paisjärve süvendamine (variant 3) kogu ulatuses 2,5 m sügavuseni. Süvendatud pinnas tuleks järvest välja tõsta ja leida sette laotamiseks ca 4 ha suurune maa-ala (näiteks järvest põhjas asuva metsatuka alale), kus süvenduspinnasest tekib 4 m kõrgune kuhi.

Lisaks kaaluti Võduvere-Jõetaguse teest ülesvoolu jäävate Loobu jõe harude korrastamist (joonis 6), mis oleks kalastikule soodsam. Eesmärk on vähendada läbivoolu paremharu truubist, et vooluhulk koonduks ühte harusse. Selleks tuleks rajada paremharusse kividest ülevool ning vahetult enne ülevoolu taastatakse ühenduskanal (endine jõesäng) vasakharuga.

See tegevus ei ole vältimatult vajalik paisjärves tegevuste elluviimiseks, kuid suhteliselt väikese töömahuga ja soodsa efektiga kalastikule.

 

Materjalidega saab tutvuda siin:

Kadrina paisjärve uuringute koondaruanne

Kadrina paisjärve uuringute insenertehniline eskiis

Settepaksuse mõõtmine ja geoloogilise uuringu aruanne

Vee elustiku ekspertiis

Kadrina paisjärve profiilid

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4814 seisuga 01.01.22
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1