Üldplaneeringu koostamisel on alustatud teise etapiga

14.01.22

Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel on alustatud teise etapiga – üldplaneeringu eelnõu väljatöötamisega.
Esimese sammuna toimus kolmapäeval, 12. jaanuaril 2022 Kadrina rahvamajas vallavalitsuse, volikogu ja kogukondade esindajatega ühine arutelu. Arutelul tutvustati üldplaneeringu koostaja Hendrikson ja Ko OÜ konsultantide poolt üldplaneeringu protsessi olemust, samuti selle vajalikkust valla ruumilise arengu suunamisel. Konsultandid tutvustasid ka üldplaneeringu tingimuste ja maakasutuse kujunemise põhialuseid mh elukeskkonna väärtustega arvestamise vajadust. Valla poolsest huvist lähtuvalt arutati tuuleparkide käsitlemise võimalusi nii üldplaneeringuga kui ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.

Lisaks tutvustati konsultandi poolt tiheasustusalade määramisega kaasnevat, halduslikke kohustusi ja elanike võimalikke ootusi. Järgnenud arutelul kuulati üksteise mõtteid seoses tiheasustusalade piiride määramisega.
Samuti arutati valla väärtuste üle ning kaardistati piirkondi, mis vajaksid lisaks tiheasustusaladele valla uues üldplaneeringus täpsemaid tingimusi.

Üldplaneeringu koostamise protsess jätkub eelnõu väljatöötamisega valla elanike ja vallavalitsuse ning konsultandi koostöös. Kuni veebruari lõpuni oodatakse elanikke kaasa rääkima üldplaneeringu ideekorjes, mis on leitav siit:
https://hendrikson.ee/maps/Kadrina-vald/ideekorje.html.

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus täiendustega

Tänaseks on valminud üldplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, millele on küsitud ettepanekud ja arvamused. Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad ülevaate, kuidas üldplaneeringut koostatakse ja mida täpsemalt lahendatakse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK) esitab, kuidas ja milliseid üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid hindama peab. 2022. aasta alguses alustatakse üldplaneeringu lahenduse koostamisega. Esialgne eelnõu valmib eeldatavalt 2022. aasta suveks.

Üldplaneeringu koostajad peavad väga oluliseks kohalike elanike, ettevõtjate ja maaomanike aktiivset osalemist ning kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Lisaks temaatilistel töökoosolekutel osalemisele, oodatakse kuni 31. jaanuarini kõiki kaasa lööma üldplaneeringu ideekorjes. Ideekorje kaardile ootame ruumilise arengu ettepanekuid, muuhulgas ka problemaatiliste kohtade osas, mis põhjustavad konflikte või keskkonnahäiringud ning säilitamist vajavate valla väärtuste osas.

 Ideekorje asub siin! Kõiki on oodatud kaasa Kadrina valla arengus kaasa rääkima!

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT-le esitatud ettepanekute seisukohtade koondtabel

 

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) on aluseks üldplaneeringu ja KSH protsessi läbiviimisele. Vastavalt planeerimisseadusele esitas Kadrina Vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis).

 

Kadrina valla üldplaneeringi LS ja KSH VTK

Kadrina valla tugiplaan

 

Koostatav üldplaneering

Kadrina Vallavolikogu 26.08.2020. a otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla territooriumile.

Kadrina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Üldplaneeringust peab saama Kadrina vallale sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomisel säästvat arengut arvestav ning mis aitab kaasa elanikkonna juurdekasvule. Üldplaneering ei saa olla valla arengut pidurdav vaid pigem seda soosiv ning kaasav. Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel lähtutakse kehtivatest planeeringutest, üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest ja planeerimisseaduses § 75 toodud ülesannetest, mida on vaja lahendada tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Samaväärselt oluline on hinnata üldplaneeringuga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuste langetamisele ning tagada säästva arengu põhimõtete järgimist.

Kadrina valla üldplaneeringu kehtestaja on Kadrina Vallavolikogu. Kadrina valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus. Vastavalt riigihanke tulemustele on Kadrina valla üldplaneeringu ja KSH koostaja OÜ Hendrikson & Ko.

Kadrina Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Kadrina Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa või e-postil kadrina@kadrina.ee.  Teates tuleb märkida nimi, soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon.

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Kodukant ja Virumaa Teataja ning Kadrina valla veebilehe www.kadrina.ee rubriigi "Ehitus ja planeerimine" kataloogi „Üldplaneering" alamkataloogi „Koostatav" kaudu.