Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamine

Toetuse nimetus Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamine
Kirjeldus

Eesmärk on toetada Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist või parendamist Kadrina valla haldusterritooriumil, v.a Kadrina valla ühisveevärgi arendamise kavas toodud piirkondades valdkondade kaupa.

Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise või parendamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2024 seisuga on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut, millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.
Üksikelamute puhul peab omaniku või vähemalt ühe omaniku elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuar 2024 seisuga olema Kadrina vald. Leibkonda kuuluvate perekonnaliikmete elukoht rahvastikuregistri andmetel ei pea olema Kadrina vald, kuid projekti tulemusel rajatud või parendatud vee- või kanalisatsioonisüsteemide järgselt eeldab vallavalitsus, et ka leibkonda kuuluvate pereliikmete elukoht saab olema Kadrina vald.
Kortermajade puhul peab vähemalt 75% korteriomandi omanike elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuar 2024 seisuga olema Kadrina vald.
Projekti elluviimise maksimaalne kestus  on 18 kuud, kuid mitte hilisem kui 1. detsember taotluse esitamisele järgneval aastal.

Toetuse suurus Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.
Toetuse suuruseks kortermajade puhul on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot nelja korteriomandi kohta.
Menetlemise aeg Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi, teostab hindamise ja esitab vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamise või mitterahuldamisega 20 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.
Vallavalitsus menetleb komisjoni ettepanekut 10 tööpäeva jooksul peale vallavalitsusele saabumist ja saadab toetuse taotlejale väljavõtte vallavalitsuse korraldusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
Õigusakt Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamise kord
Kontaktisik Keskkonnaspetsialist - Pamela Talzi, pamela.talzi@kadrina.ee, tel: 5342 2783
Toetuse taotlemine Taotlusi saab esitada 15. aprill - 15. mai (k.a) 2024
Vajalikud sammud taotluse esitamisel
Taotleja või tema poolt volitatud isik esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse läbi iseteeninduskeskuse SPOKU või paberkandjal vallavalitsuses kohapeal.

1) vastava valdkonna taotluse ja selle kohustusliku lisadokumendi, milleks on Maa-ameti Geoportaali kaardirakenduse väljatrükile kantud asendiplaan;
2) töid teostava ettevõtte hinnapakkumise koopia. Töid teostav ettevõte peab omama tööde teostamiseks pädevust ning olema kantud majandustegevuse registrisse. Kui hinnapakkumist pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid;
3) vee kvaliteedi analüüs, mis tõendab vee kvaliteeti, juhul kui rajatakse joogiveetorustik, paigaldatakse veepump või veepuhastusseadmed olemasoleva kaevu juurde või rajatakse uus kaev põhjusel, et vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
4) vajadusel teiste kinnistute/korteriomandite omanike kirjalik nõusolek.

Taotleja saab taotlusvoorus esitada valdkonna kohta ühe taotluse. Juhul kui vee- või kanalisatsioonisüsteem teenindab mitme kinnistuga üksikelamuid või ühte kortermaja, tuleb esitada omanike ühine taotlus.
Toetust ei anta taotlejale, kellele eraldati toetus samal aastal Hajaasustuse programmist.

INFO neile, kellel on tarvis iseseisvalt teostada veeanalüüse.

Taotluse vormid Veesüsteemide rajamise taotlus .doc .pdf
  Kanalisatsioonisüsteemide rajamise taotlus .doc.pdf
  Aruande vorm .doc.pdf
  Kaetud tööde akt .doc.pdf