Ööl vastu 22. juulit lõhuti Kadrina alevikus Pargi tänaval suur hulk liiklusmärke. Oleme tänulik igasuguse info eest, mis võib viia vandaalide tabamisele. Informatsioon edastada abivallavanem Aarne Laasile, 524 6009. Tagame info andjale anonüümsuse.

 

Vallavalitsuse istungi päevakord, 04.08.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 04. augustil 2020. Istungi päevakord:

 1. Kadrina valla arengukavade menetlemise kord
 2. Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026
 3. Kutsari katastriüksuse jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
 4. Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi arvu ja suuruse kinnitamine
 5. Hajaasustuse programmist saadud toetuste kasutamise aruannete kinnitamine
 6. Erateede ehitus- ja remonttööde teostamiseks saadud toetuste väljamaksmine
 7. Hajaasustuse programmist toetuse taotluste hindamistulemuste kinnitamine
 8. Nõusoleku andmine Kaddrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega
 9. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
 10. Asendushooldusteenuse eest tasumise lõpetamine
 11. Asendushooldusteenuse eest tasumine
 12. Hoolduskulude tasumise tõpetamised
 13. Reservfondi kasutamine
 14. Kadrina vallas asuvale ühissõidukipeatusele kohanime määramine
 15. Lihthanke "Mustkattega teede ehitus ja remont korraldamine"
 16. Teave - Neeruti mõisa tee

 

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine on lõppenud

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine toimus 22. juunist kuni 21. juulini 2020, mille raames laekus kolm ettepanekut. Ettepanekuid vaatab läbi hindamiskomisjon ning rahvahääletusele pääsenud ideed avalikustatakse 03. augustil 2020 Kadrina valla kodulehel ning Facebookis Kadrina kandi uudised. Vallaelanike hääletus toimub 24. augustist kuni 06. septembrini 2020.

 

Detailplaneeringu avalik arutelu

Kadrina Vallavalitsus võttis 21. juuli 2020 korraldusega nr 219 vastu Hulja aleviku Tõnismäe tee 6 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 17.08.2020 - 31.08.2020 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9-16-ni, reedeti kella 14-ni ja valla kodulehel.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.09.2020 kell 15:00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Tõnismäe tee 6 kinnistu (27202:001:0288, pindalaga 1351 m2 ) 2017.aastal kehtestatud detailplaneeringu (Kadrina Vallavolikogu 25.01.17 otsus nr 182) järgse hoonestusala suurendamine ja lubatud ehituskõrguse suurendamine, tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

 

Uudised ja teated

Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine

23.07.2020

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine". Planeeritav tööde algus on 2020. aasta augusti ning eeldatav tööde lõpp on 31. oktoober 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. juul...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1