Algab Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Esimest korda on Kadrina valla kodanikel võimalus kaasa rääkida valla raha kasutamisel, milleks tänavu on valla eelarves 15 000 eurot.

Just praegu on aeg läbi mõelda ideed, mis on olulised ja ootavad teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk, seda tõenäolisem, et idee saab teoks. Ettepanekute esitamisel tuleks hoolikalt läbi mõelda kogu protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletamisele. Enim hääli saanud objekt/objektid viiakse ellu 12 kuu jooksul ettepaneku esitamisest.

 Ettepanekuid saab esitada 12.08-12.09.2019, ettepanekud esitada meili teel aadressil: kadrina@kadrina.ee. Ettepaneku vormi leiad siit.

Rohkem infot leiad siit, küsimused Maris Arose poole, Maris.Aros@kadrina.ee, 322 5617 või 5349 1160.

 

Viru tn 14c hoonestusõigus

Kadrina Vallavalitsus koormab hoonestusõigusega kirjalikul enampakkumisel Kadrina vallale kuuluva Kadrina alevikus Viru tn 14c asuva hoonestatud kinnistu, sihtotstarbega 100% elamumaa, suurusega 498 m2 katastritunnusega 27304:002:0062 järgmistel tingimustel:

 1. hoonestusõiguse tähtaeg 10 aastat alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimise hetkest;
 2. hoonestusõigus on tasuline;
 3. hoonestusõiguse eseme kasutusotstarve on elamumaa;
 4. hoonestaja on kohustatud koostama ja esitama 6 kuu jooksul hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest kinnistul asuva hoone (Kadrina jahuveski) rekonstrueerimisprojekti ja saama kõik ehituseks vajalikud load;
 5. hoonestaja on kohustatud kolme aasta jooksul hiljemalt 1. juuli 2022 aastal viima lõpule kõik hoone rekonstrueerimiseks vajalikud ehitustööd (lähtudes projektist) ja saama vajalikud kasutusload;
 6. hoonestaja kohustub tagama hoonestusõigusega koormatud kinnistu heakorra ja ohutuse;
 7. hoonestaja kohustub kandma kõik kinnistuga seotud avalik-õiguslikud koormatised ning tasuma sellega seotud maksud sh maamaksu;
 8. pakkumises toodud hoonestusõiguse seadmise tingimuste täitmisel omab hoonestusõiguse omanik peale rekonstrueeritud hoonele kasutusloa saamist õigust esitada seaduses ette nähtud korras taotlus hoonestusõiguse lõpetamiseks ja kinnistu väljaostmiseks enampakkumisel pakutud hoonestusõiguse tasu hinnaga;
 9. kõik hoonestusõiguse seadmisega ja väljaostmisega seotud kulud, notaritasud ning riiklikud lõivud tasub hoonestusõiguse saaja;
 10. hoonestusõiguse tasu ei kuulu hoonestusõiguse lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lepinguliste kohustuste rikkumise tõttu või hoonestusõiguse omanikule tagasi langemisel tagastamisele, samuti ei ole omanik kohustatud hoonestusõiguse omanikule langemisel maksma hoonestajale hüvitist.

 

Kinnistu 10-aastase tähtajaga hoonestusõiguse enampakkumise alghinnaks 1000 eurot.

Kirjalikul enampakkumisel osalemise osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 100 eurot kanda enne pakkumise esitamist Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE20 1010 50200947 9007. Enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata vaid see arvestatakse hoonestusõiguse tasu sissemakseks.

Vabas vormis pakkumine, mis sisaldab pakkuja nime, kontaktandmeid ja hoonestusõiguse hinda 10 aastaks eurodes, esitada kinnises ümbrikus aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Viru tn 14c hoonestusõigus".

Pakkumiste esitamise tähtaeg 05. september 2019 aastal kell 10.00

Täpsem info abivallavanem Aarne Laas, Aarne.Laas@kadrina.ee või 524 6009.

 

Õpetaja ja tugispetsialististi stipendium

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Kadrina valda.

Stipendiumit saab taotleda statsionaarse- või mittestatsionaarse kahe viimase õppeaasta magistriõppe üliõpilane, kes

 • omandab õpetaja või tugispetsialisti kutset;
 • kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks tööle Kadrina valla haridusasutusse.

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse iga aasta 15. septembriks Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus koos motiveeritud põhjendusega, õppeasutuse tõend õppimise kohta, varasema õppetaseme diplom(id) või integreeritud õppe korral hinneteleht ja elulookirjeldus (CV).

 

Uudised ja teated

Statistika

Rahvaarv: 4907 (01.01.19)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2165)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1