Kadrina paisjärve uuringutest

Kadrina Vallavalitsuse  tellimusel teostas Maves OÜ 2021. aasta suvel  Kadrina paisjärve uuringuid, mille eesmärgiks oli uurida paisjärve seisundi parandamise võimalusi,  mis võimaldaksid parandada Loobu jões kalade kudemisvõimalusi ja vähendavad järve kinni kasvamist. Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub lõhe, jõe- ja meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude nimistusse, millel on vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lg keelatud muuhulgas ka veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. Nimetatud tegevus on lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi. Kui veekogu süvendamisel ei piirduta paisjärve kogunenud sette eemaldamisega, on tegemist veekogu loodusliku sängi muutmisega.

Uuringute käigus teostati paisjärve geoloogiline uuring, settepaksuse mõõtmine, anti hinnang kavandatavate tööde mõjust keskkonnale, hüdrogeoloogilisele režiimile, vee elustikule, mõju kalapääsule ning veetasemele.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks käsitleti uuringute käigus 3 varianti:

  • Kadrina paisjärve pindala vähendamine (variandid 1 ja 2), mille tulemusena eraldatakse järve kirdeosa tammiga ja tekib 3,8 ha suurune ala, mis jääb ujumisalaks. Ujumisala süvendatakse 2,7m sügavuseks kuni moreenini. Ujumisalast lõuna poole, olemasolevate saarte vahele rajatakse märgala, mis tõstaks looduslikku mitmekesisust (nt pesitsuspaigad veelindudele nagu luiged jm). Märgala täidetakse ujumisalalt välja pumbatava süvenduspinnasega, milleks on järvelubi. Tammi, olemasolevate saarte ja järve läänekalda vahele jääb Loobu jõgi, mis puhastatakse settest. Setet ei tõsteta välja vaid lükatakse kallastesse, tekitades jõele lookeid.
  • Kadrina paisjärve süvendamine (variant 3) kogu ulatuses 2,5 m sügavuseni. Süvendatud pinnas tuleks järvest välja tõsta ja leida sette laotamiseks ca 4 ha suurune maa-ala (näiteks järvest põhjas asuva metsatuka alale), kus süvenduspinnasest tekib 4 m kõrgune kuhi.

Lisaks kaaluti Võduvere-Jõetaguse teest ülesvoolu jäävate Loobu jõe harude korrastamist (joonis 6), mis oleks kalastikule soodsam. Eesmärk on vähendada läbivoolu paremharu truubist, et vooluhulk koonduks ühte harusse. Selleks tuleks rajada paremharusse kividest ülevool ning vahetult enne ülevoolu taastatakse ühenduskanal (endine jõesäng) vasakharuga.

See tegevus ei ole vältimatult vajalik paisjärves tegevuste elluviimiseks, kuid suhteliselt väikese töömahuga ja soodsa efektiga kalastikule.

 

Materjalidega saab tutvuda siin:

Kadrina paisjärve uuringute koondaruanne

Kadrina paisjärve uuringute insenertehniline eskiis

Settepaksuse mõõtmine ja geoloogilise uuringu aruanne

Vee elustiku ekspertiis

Kadrina paisjärve profiilid