Toimetulekutoetus (riiklik toetus)

 

Toetuse nimetus Toimetulekutoetus (riiklik toetus)
Kirjeldus Toimetulekutoetus määratakse ja makstakse üksi elavale isikule või perekonnale sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest kuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad, samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud inimesed, keda seob ühine kodune majapidamine. 
Toetuse suurus

2023. aastal on toimetulekupiir:

•             pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot,

•             igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot ja

•             igale alaealisele lapsele 240 eurot.

Taotluse menetlemise aeg Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse maksab kohalik omavalitsus välja kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandeseadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaalkomisjon

Kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Vormikohane taotlus esitatakse sotsiaaltööspetsialisti juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
Vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
kõikide leibkonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid;
kõigi leibkonnaliikmete pangakontoväljavõtted taotlemisele eelneva kuu kohta; konto nr;
dokumendid, mis tõendavad:
  1. eluruumi kasutamise õigust,
  2. jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.

Taotluse vorm .rtf   .pdf