Info suvitajatele

Kui jäätmevaldaja kasutab ja viibib kinnistul ainult suveperioodil, on võimalik taotleda vallavalitsuselt luba kinnistu korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks suveperioodil 1. maist kuni 31. oktoobrini ja jäätmeveost vabastamist talveperioodil 1. novembrist kuni 30. aprillini kuni viieks aastaks - kuni prügiveo perioodi lõpuni, uuel perioodil tuleb taotlused uuendada. Perioodilise liitumise taotluse vorm: https://www.kadrina.ee/korraldatud-jaatmeveoga-perioodiline-liitumine

Erandkorras on võimalik taotleda kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamist teatud tähtajaks, kui kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata (k.a suveperioodil). Kinnistu omanik esitab põhjendatud taotluse Kadrina Vallavalitsusele taotluse vormil: https://www.kadrina.ee/korraldatud-jaatmeveoga-liitumisest-vabastamine

Põhjendatud taotluse rahuldamise järgselt saab taotleja loa kinnistu erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks otsuses määratud tähtajaks. Kui kinnistu on erandkorras vabastatud korraldatud jäätmeveost, tuleb kinnistu omanikul või omaniku esindajal esitada 20. jaanuariks eelneva aasta vabastatud perioodi kohta Kadrina Vallavalitsusele kinnituskiri https://www.kadrina.ee/jaatmeveoga-liitumisest-vabastatu-kinnituskiri, milles kinnitab, et korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud ei ole muutnud s.t kinnistul ei ole eelneva aasta vabastatud perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

  NB! Kui kinnistu omanik või omaniku esindaja ei ole esitanud 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, liidetakse kinnistu alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga.

Juhul, kui korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodi jooksul toimub kinnistu omaniku vahetus (kinnistu müük, pärimine) või ilmnevad muud kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamise aluseks olnud asjaolud, tuleb sellest hiljemalt 30 päeva jooksul teatada Kadrina Vallavalitsusele kadrina@kadrina.ee, 322 5600 või Pamela.Talzi@kadrina.ee 5342 2783.