- Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend
- Kadrina_valla_eelarve_koostamise,vastuvõtmise,täitmise_ja_aruandluse_kord
- Kadrina_valla_eelarvest_kultuuri-;_spordi-_ja_noorsootööalaste_ürituste_toetamise_kord
- Reservfondist_vahendite_eraldamise_kord
- Kadrina_valla_taidlus-_ja_huviringide_toetamise_kord
- Kadrina_valla_eelarvestrateegia_koostamise_menetlemise_ja_vastuvõtmise_kord
- Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016
- Kadrina valla 2016 aasta eelarve
- Kadrina valla 2016 aasta lisaeelarve I
- Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
- Kadrina valla 2016 aasta lisaeelarve II
- Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021
- Kadrina valla 2017 aasta eelarve
- Kadrina valla 2017 aasta lisaeelarve I
- Kadrina valla 2017 aasta lisaeelarve II
- Kadrina valla 2017 aasa lisaeelarve III
- Kadrina valla 2018 aasta eelarve
Kadrina valla 2018 aasata lisaeelarve
- Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
  Aeg  Pealkiri  Kirjeldus  Suurus  Faili nimi 
24.09.18eelarvestrateegia 2019-2022 EELNÕU 61.1 KBKadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022.pdf
24.09.18eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu seletuskiri 65.7 KBeelarvestrateegia_2018-2022seletuskiri_.pdf
17.04.18Ülevaade 2018.aasta valla eelarvest 11.7 KBulevaade2018eelarvest.pdf
05.12.17eelarve 2018 vastuvõtmine määruse eelnõu12.3 KBeelarve 2018 vastuvõtmine (volikogu).pdf
05.12.17eelarve 2018 eelnõu lisa28.0 KBeelarve 2018 eelnõu Lisa.pdf
05.12.17eelarve 2018 eelnõu seletuskiri25.3 KBeelarve 2018 eelnõu seletuskiri.pdf
05.12.17eelarve 2018 eelnõu seletuskirja lisa28.6 KBeelarve 2018 seletuskirja lisa.pdf
17.08.17eelarvestrateegia 2018-2021 EELNÕUmuudatusettepanekud esitada 01.09.201727.9 KBEAS_2018-2021 lisa.xlsx
17.08.17eelarvestrateegia 2018-2021 seletuskiri_31072017 417.2 KBEAS_2018-2021_seletuskiri_31072017.rtf
17.08.17eelarvestrateegia 2018-2021 seletuskirja lisasõltuvad üksused26.6 KBEAS_Seletuskirja lisa -s6ltuvad yksused.xlsx
17.08.17eelarvestrateegia 2018-2021 seletuskirja lisaarvestusüksused16.6 KBEAS_Seletuskirja lisa_arvestusyksus.xlsx
30.05.17eelarvestrateegia 2018-2021 koostamine 7.5 KBeelarvestrateegia_koostamine_2018 -2021.pdf
30.05.17eelarvestrateegia vorm hallatav asutus valdkond spetsialist 51.5 KBeelarvestrateegia_vorm hallatav asutus_valdkond.xls
21.04.17seletuskiri lisaeelarve eelnõule 91.5 KB2604 seletuskiri lisaeelarve eelnõule.rtf
21.04.17lisaeelarve Iisa26.04.2017 volikogule38.5 KBlisaeelarve Iisa.xls
21.04.17lisaeelarve seletuskirja lisa26.04.2017 volikogule13.9 KBlisaeelarve seletuskirja lisa.pdf
16.01.17eelarve 2017 seletuskiri2. lugemine50.0 KB_eelarve 2017 seletuskiri (volikogu).rtf
16.01.17eelarve 2017 EELNÕU2. lugemine51.5 KB_eelarve 2017 lisa (volikogu eelnõu).xls
28.11.16eelarve 2017 EELNÕU 5.3 KB17_eelarve 2017 (volikogu eelnõu).pdf
28.11.16eelarve 2017 EELNÕUlisad51.5 KB17_eelarve 2017 lisad (volikogu eelnõu).xls
28.11.16eelarve 2017 EELNÕUseletuskiri32.8 KB17_eelarve 2017 seletuskiri.pdf
28.11.16eelarve 2017 EELNÕUseletuskirja lisad75.5 KB17_eelarve 2017 seletuskirja lisad.xls
23.09.16eelarvestrateegia_lisa_1_lisa_2 II lugemine 38.1 KBeelarvestrateegia_lisa_1_ja_lisa_2.xlsx
23.09.16eelarvestrateegia 2017-2020 seletuskiri II lugemine 82.1 KB2109 2016 EA 2017-2020 seletuskiri II.rtf
29.07.16eelarvestrateegia 2017-2020SELETUSKIRI119.3 KBeelarvestrateegia 2017-2020 seletuskiriI 1.lugemine.pdf
29.07.16eelarvestrateegia 2017-2020EELNÕU 1. lugemine36.7 KBeelarvestrateegia_lisa_1_ja_lisa_2.xlsx
29.07.16Otsuse eelnõuO eelnõu 1.lugemise lõpetamiseks5.3 KBOE_ES 2017-2020 1.lugemine.pdf
17.05.16eelarvestrateegia koostamine 2017-2020 6.9 KBstrateegia koostamine 2017-2020.pdf
17.05.16eelarvestrateegia koostamine 2017-2020investeeringute tabel52.0 KBstrateegia - investeeringute tabel.xls
04.03.16Ülevaade Kadrina valla 2016. aasta eelarvest 201.5 KB_levaade_Kadrina_valla_2016_aasta_eelarvest.rtf
20.01.16eelarve 2016 EELNÕU2. lugemine 2701201617.7 KBeelarve 2016 Lisa II lugemine.pdf
20.01.16Seletuskiri 2016 eelarve eelnõule2. lugemine10.3 KBSeletuskiri 2016 eelarve eelnõule II.pdf
20.01.16Eelarve 2016 vasuvõtminemääruse eelnõu4.8 KBeelarve 2016 vastuvõtmine.pdf
26.11.15Eelarve 2016 vastuvõtmine (volikogu eelnõu)1.lugemine 1612201545.7 KB2016 eelarve vastuvõtmine (volikogu eelnõu).rtf
26.11.15Eelarve 2016 EELNÕU1. lugemine17.0 KB17_eelarve 2016 lisa.pdf
26.11.15Seletuskiri 2016 eelarve eelnõule1. lugemine65.8 KB17_seletuskiri 2016 eelarve.pdf
26.11.15Eelarve 2016 EELNÕU seletuskirja lisa 1 29.5 KB17_seletuskirja lisa 1.pdf
26.11.15Eelarve 2016 EELNÕU seletuskirja lisa 2investeeringud8.4 KB17_seletuskirja lisa 2 Investeeringud.pdf
27.09.15Kadrina Valla eelarvestrateegia 2016-2019 lisad16.09.2015 määruse nr 37 lisad35.5 KBM37_eelarvestrateegia 2016-2019 lisad.xlsx
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 määruse EELNÕU 49.0 KB15 M2207 eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine.rtf
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 lisad 1 ja 2 35.5 KB15 eelarvestrateegia 2016-2019 lisad 1 ja 2.xlsx
01.08.15Kadrina valla eelarvestrateegia 2016-2019 SELETUSKIRI 431.4 KB15 2015 EA 2016-2019 SELETUSKIRI.rtf


Ülevaade Kadrina valla 2017.aasta eelarvest


 

Vallavolikogu võttis eelarve vastu 25. jaanuaril 2017. Vallavalitsus lähtus eelarve koostamisel volikogu kehtestatud põhimõtetest: jätkata konservatiivset tulude ja kulude plaanimist; pöörata enam tähelepanu KOV põhiülesannete täitmisele, kaasata toetavate ja arendavate tegevuste puhul eri kaasfinantseerimise võimalusi; tagada nii hallatavate asutuste kui tegevuste jätkusuutlik ning energiasäästlik toimimine ja tagada võimalustest tulenevalt rahuldav heakord, pöörates jätkuvalt tähelepanu valla teede ja tänavate korrashoiule. Eelarve koostamisel oli aluseks Kadrina valla arengukava ja 2016.aasta 28.septembril kinnitatud eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.
 
PÕHITEGEVUSE TULUD – 5 568 595 eurot
Tulude alla kuuluvad maksutulud füüsilise isiku tulumaks ja maamaks, tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, muud tegevuskulud. Põhitegevuse tulude kasv on plaanitud eelnevate aastate tulude laekumist analüüsides, võimalikke laekumiste suurenemisi arvesse võttes.
 
PÕHITEGEVUSE KULUD – 5 353 295 eurot
Kulude plaanimisel on lähtutud põhimõttest, et valla asutused majandavad heaperemehelikult, säästlikult, optimaalselt. Plaanimisel on analüüsitud varasemaid eelarve kulusid.
 
Kulud jaotuvad:

ERALDISED
499 015
9,3%
sh sotsiaaltoetused
224 115
 
     sihtotstarbelised eraldised
274 900
 
TEGEVUSKULUD
4 814 280
89,9%
sh personalikulud
3 125 665
 
     majandamiskulud
1 688 615
 
MUUD TEGEVUSKULUD - reservfond
40 000
0,8%

 
Kulud tegevuste osas:

 
eurodes
% kuludest
üldvalitsemine
317 905
6,0
riigi ja korrakaitse
2 500
0,1
avalik kord
33 350
0,6
majandus
281 555
5,3
keskkonnakaitse
182 035
3,4
elamu- ja komm. majandus
60 245
1,1
tervishoid
12 895
0,2
vaba aeg, kultuur, sport
531 190
9,9
haridus
3 487 150
65,1
sotsiaalne kaitse
444 470
8,3
kokku
5 353 295
100,0

 
Olulisemad muutused
Eelarvesse on sisse viidud rahandusministri 2016. aasta 21. oktoobri määrusega riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenevad muudatused tegevusalade ja kululiikide osas.Nii näiteks tuleb alates 01.01.2017 kajastada lumetõrje, teede hooldus, niitmine ja puhastus keskkonnakaitse all, varem majanduses jne. Sisseviidud tegevusalade muutmised suurendavad või vähendavad osakaalu tegevuste osas võrreldes 2016. aastaga.
Teede korrashoiule on lisatud 100 000 eurot, mis on plaanitud kulutada remonti vajavate teede nimekirja alusel.
Suurendatud on valla töötajate töötasusid kokku keskmiselt 9%.
Eelarvesse on plaanitud kõrgharidusega õpetajate ja lasteaiaõpetajate töötasuks täistööajaga töötamise korral alates 01.01.2017 1 000 eurot kuus ja alates 01.09 2017 1 050 eurot kuus.
 
Investeerimistegevus
Investeeringuteks on 1 089 535 eurot. Suurimad investeeringud on plaanitud haridusele, kokku 694 390 eurot, millest Kadrina Keskkoolile 436 390 eurot, Kadrina Lasteaed Sipsikule 208 000 eurot, Vohnja Lasteaed-Algkoolile 50 000 eurot. Eelarves on plaanitud Kadrina tervisekeskuse rajamisele vallapoolse kuluna 156 180 eurot. Jätkub projektitoetuste taotlemine. Et parandada parklate ja erateede olukorda, on eelarves plaanitud valla poolse toetusena parklate ehitamiseks ja korrashoiuks 10 000 eurot ja erateede ehitamiseks ja korrashoiuks 5 000 eurot. Raha eraldamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.
 
Finantseerimistegevus
Investeeringute maksumused on üldjuhul suured ja valla põhieelarvest ei ole võimalik neid kõiki rahastada. Selleks tuleb võtta laenu. 2017. aastal on plaanitud laenuks 908 600 eurot. Võetud laenude tagasimakse suuruseks on tänavu 177 705 eurot.
 
Muutused kassas ja hoiustes
Tulude ülekaal kuludest 31.12.2016 seisuga oli 123 988 eurot. 2017. aasta kulude katteks suunati 120 645 eurot.
 
Aili Purk
rahandusnõunik
 
 
Eelarvestrateegia 2017 – 2020
valla 2017. aasta eelarve eelnõu, seletuskiri lisadega
valla 2017. aasta eelarve
 
valla arengukava aastani 2035