Hulja aleviku Tõnismäe 6 detailplaneeringu algatamine

 

Kadrina Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 265 algatati Hulja alevikus Tõnismäe 6 kinnistule (27202:001:0288) pindalaga 1351 m2 detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk kinnistul kehtivate hoonestustingimuste muutmine. Kavandatav tegevus on kooskõlas Kadrina valla kehtiva üldplaneeringuga.

 

Tammepargi kinnistu korterelamute ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Kadrina Vallavolikogu võttis 26. juuni 2019 otsusega nr 105 vastu Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 22.07 – 21.08.19 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9.00-16.00, reedeti kella 14.00 ja valla veebilehel.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22. augustil 2019 kell 15.00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu asukoht on 16 591 m2 ala Tammepargi kinnistul (27202:001:0138, pindalaga 64 093 m2, üldkasutatav maa) Kadrina alevikus.

Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusprintsiipide ja hoonete arhitektuursete tingimuste määramine, tehnovõrkude, teede võrgu, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering  ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

Tammepargi DP seletuskiri

Tammepargi DP situatsiooniskeem

Tammepargi DP põhijoonis

Tammepargi DP tehnovõrgud

Tammepargi DP kooskõlastused