Põllu tn 5, Kadrina alevik

Kadrina Vallavalitsus teatab, et korraldab aadressil Põllu tn 5, Kadrina alevik elamu püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimisseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Taotluse järgi soovitakse Põllu tn 5 kinnistule (1612 m², elamumaa 100%) püstitada kuni 8,5 m kõrgust ning kuni 300 m² ehitisealuse pinnaga elamut. Põllu tn 5 kinnistu asub elamupiirkonnas. Kadrina Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda. Põllu tn 5 maaüksusele elamu püstitamine on kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Kadrina vallavalitsus projekteerimis-tingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 30.10 – 13.11.2023 töö ajal vallavalisuses (Rakvere tee 14, Kadrina) ning elektrooniliselt Kadrina valla koduleheküljel.

Huvitatud isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on võimalik samal ajavahemikul esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada kuni 13.11.2023 (kaasa arvatud) saadetuna elektrooniliselt e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või kirjalikult Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina,45201 Lääne-Viru maakond.

Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, või  ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Korraldus

Korralduse lisa

Hulja alevik Rakvere tee 6

Kadrina Vallavalitsus teatab, et korraldab aadressil Rakvere tee 6, Hulja alevik olemasoleva tankla hoone üle 33% laiendamise ja kasutusotstarbe muutmise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimisseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Taotluse järgi soovitakse Rakvere tee 6 kinnistule (13 125 m², ärimaa 100%) laiendada olemasolevat tanklahoonet kuni 7,5 m kõrguseks ning ja suurendada ehitisealust pinda kuni 300 m². Uus hoone on lao- ja ärihoone kasutusotstarbega. Rakvere tee 6 kinnistu asub tootmispiirkonnas. Kadrina Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda. Rakvere tee 6 kinnistul olemasoleva tankla hoone laiendamine ja kasutusotstarbe muutmine on kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Kadrina vallavalitsus projekteerimis-tingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 25.09. – 09.10.2023 töö ajal vallavalisuses (Rakvere tee 14, Kadrina) ning elektrooniliselt Kadrina valla koduleheküljel.

Huvitatud isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on võimalik samal ajavahemikul esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada kuni 09.10.2023 (kaasa arvatud) saadetuna elektrooniliselt e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või kirjalikult Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina,45201 Lääne-Viru maakond.

Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, või  ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Korraldus
Korralduse lisa

 

Kadrina alevik Uus tn 38

Kadrina Vallavalitsus teatab, et korraldab aadressil Uus tn 38, Kadrina alevik elamu püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimisseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Taotluse järgi soovitakse Uus tn 38 kinnistule (2245 m², elamumaa 100%) püstitada kuni 7,5 m kõrgust ning kuni 230 m² ehitisealuse pinnaga elamut. Uus tn 38 kinnistu asub elamupiirkonnas.  Kadrina Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda. Uus tn 38 maaüksusele elamu püstitamine on kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Kadrina vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 25.09. – 09.10.2023 töö ajal vallavalisuses (Rakvere tee 14, Kadrina) ning elektrooniliselt Kadrina valla koduleheküljel.

Huvitatud isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on võimalik samal ajavahemikul esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada kuni 09.10.2023 (kaasa arvatud) saadetuna elektrooniliselt e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või kirjalikult Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina,45201 Lääne-Viru maakond.

Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, või  ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Korraldus
Korralduse lisa

Kadrina alevik Viitna tee 13

Kadrina Vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmisel avalikku koosolekut korraldamata.

Projekteerimistingimused antakse Kadrina tervisespordiradade olme- ja teenindushoone ehitusprojekti koostamiseks Kadrina alevikus Viitna tee 13 maaüksusele.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.01 kuni 26.01.2023.

Korraldus

Korralduse lisa