Jaanuarikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 2. jaanuar kl 11

Jõuluaja 2. pühapäev
Issanda templis - Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14

Ps 84:2-5,11-12 1Kn 8:20, 27-30 Hb 3:1-6 Lk 2:41-52

Jeesus, Jumala Poeg, Sina tahtsid juba lapsena olla templis oma taevase Isa juures. Ärata meiski soov otsida Tema lähedust maailma kiirustamise ja kära keskel. Tee meist elava Jumala teenijad, kes kuulavad avatud südamega Tema sõna ja elavad selle järgi. Sinule olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega; ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele! Ps 100:4
 

Pühapäev, 9. jaanuar kl 11 (jumalateenistused toimuvad leerimajas)

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha
Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14

Ps 89:19-22,27-30 Js 42:1-4 Tt 3:4-7 Mt 3:13-17

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ilmutasid end oma armsa Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Aita meil nüüd Sinu lastena uues elus käia ning jõuda Sinu igavesse riiki. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16
 

Pühapäev, 16. jaanuar kl 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17

Ps 105:1-5,39-42 2Kn 4:1-7 Rm 12:6-16 Jh 2:1-11

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8
 

Pühapäev, 23. jaanuar kl 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29

Ps 102:16-23 5Ms 10:17-21 Rm 1:16-17 Mt 8:5-13

Jumal, kõigi rahvaste Isa, Sa oled kutsunud enda juurde ka neid, kes on Sinust kaugel. Aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni ja kõik rahvad kiidaksid ja teeniksid Sind Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34
 

Pühapäev, 30. jaanuar kl 11

4. pühapäev pärast ilmumispüha
Loodusjõudude Issand - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5

Ps 107:1-2,23-31 Js 51:9-16 2Kr 1:8-11 Mt 8:23-37

Issand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, me palume Sind: kinnita meid selle maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks lohutust ja meie nõder usk saaks Sinu armu läbi tugevaks. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: "See on tont!? ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Mt 14:26
 

 

Detsembrikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 5. detsember kl 11

Advendiaja 2. pühapäev
Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

Ps 80: 2-3,15-20 Ho 2:20-22 1Pt 1:13-17 Lk 21:25-36

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me palume Sind: ärata meid üles, et siis, kui Sinu Poeg tagasi tuleb, oleksime valmis Teda rõõmuga vastu võtma ja Sind puhta südamega teenima. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!" Lk 21:28

 

Pühapäev, 12. detsember kl 11

Advendiaja 3. pühapäev
Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

Ps 85:9-14 Jr 3:21-25 1Kr 4:1-5 Mt 11:2-10

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6

 

Pühapäev, 19. detsember kl 11

Advendiaja 4. pühapäev
Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

Ps 130:5-8 Sf 3:14-17 Fl 4:4-7 Mt 1:18-24

Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos Neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

 

Neljapäev, 23. detsember kl 16

Jumalateenistus peredele. Pühapäevakooli õppeaasta lõpetamine.

Ps 72:1,13-19 Ha 3:17-18 Js 12:4-6

 

Reede, 24. detsember kl 18

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Ps 36:6-10 Mi 5:1-4Tt 2:11-14 Lk 2:1-20

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa oled meile andnud oma Poja. Valgusta meie südameid, et me ühes inglitega Sind kiidaksime, Kristuse sündimise rõõmus elaksime ja südamerahu leiaksime Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.

Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11

 

Laupäev, 25. detsember kl 11 Ristimise- ja leeripüha

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha
Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14

Ps 100 Js 52:7-10 Hb 1:1-12 Jh 1:1-14

Kõigeväeline Jumal, Sinu igavene Sõna on saanud lihaks ja Temas on meile paistnud Sinu kirkus. Ava meie südamed, et me mõistaksime seda imet ning ülistaksime ja kuulutaksime Sinu päästet, mille Sa oled meile valmistanud Jeesuses Kristuses, Sinu Pojas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Pühapäev, 26. detsember kl 11

Esimärter Stefanose päev ehk tehvanipäev
Kristuse tunnistajad - Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. Ps 116:15,17

Ps 119:41-48 Jr 20:7-11,13 Ap 6:8,11-15; 7:51-60 Mt 10:16-22

Halastuse ja armastuse Jumal, Sina oled meile saatnud oma Poja, et meid, kes me sageli Sinu vastu tegutseme, enesega lepitada. Aita meilgi oma vaenlasi armastada ja järgida Püha Stefanose eeskuju, kes oma hukkajate eest palvetas. Luba meil koos temaga näha Sinu kirkust. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui nad viskasid kividega Stefanost, hüüdis ta valjusti: "Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!? Ap 7:59

 

Reede, 31. detsember kl 18 Taizé-palvus leerimajas

Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. Ps 98:3

Ps 134 Fl 2:5-11 2Kr 8:9