Kadrina valla üldplaneeringu kooskõlastamne Kliimaministeeriumi ja Maa-ametiga

Kadrina vallavalitsus edastas 08.07.2024 Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kolmandat korda kooskõlastamiseks Kliimaministeeriumile ja Maa-ametile

Kooskõlastamisele saadetud materjalid:

Teise kooskõlastusringi vastuskirjad:

Keskkonnaameti 19.06.2024 märkus KSH aruande eelnõule:

Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu uuesti kooskõlastamine

9.05.24

Kadrina vallavalitsus edastas 08.05.2024 Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu uuesti kooskõlastamiseks Kliimaministeeriumile, Maa-ametile, Päästeametile, Rakvere Vallavalitsusele, Tapa Vallavalitsusele, Kuusalu Vallavalitsusele ja Haljala Vallavalitsusele.

 Kooskõlastamisele saadetud materjalid: 

Kadrina valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu edastati 29.11.2023 kooskõlastamiseks koostöötegijatele ja arvamuse andmiseks kaasatavatele (PlanS § 85 lg 1). Ajavahemikus 04.12.2023 kuni 31.01.2024 esitati koostöötegijate poolt 14 vastuskirja, kaasatavate poolt esitati üks vastuskiri.

Vastuskirjadega saab tutvuda siin:

 Koostatud on kokkuvõtlik koondtabel kooskõlastuse sisu/arvame sisu ja Kadrina vallavalitsuse seisukohtade kohta. Kadrina valla üldplaneeringu ja KSH eelnõu kooskõlastamiste tabel on loetav SIIT!

 

Kadrina valla ÜP ja KSH materjalid kooskõlastamiseks

28.11.23

Planeerimisseaduse § 85 lg 1 kohaselt esitatakse üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks käesoleva seaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning § 76 lõikes 2  nimetatud isikutele  ja asutustele arvamuse avaldamiseks.

Lisatud dokumendid:

Kadrina valla üldplaneeringu eelnõu

Kadrina valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud ja Kadrina valla seisukohad esitatud ettepanekutele

Üldplaneeringu kaardirakendus

Kadrina valla üldplaneerigu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

28.11.23

Kadrina Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 14.04.2023–15.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 20.06.20223 Kadrina alevikus Kadrina Rahvamajas.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 16 arvamuskirja. Avaliku väljapaneku ja arutelu jooksul tehti mitmeid ettepanekuid planeeringu ja KSH täiendamiseks, peamiselt järgmistel teemadel:

  1. rohelise võrgustiku tingimused, piirid ja ulatus;
  2. raudteemaa ja selle kasutamise tingimused;
  3. riigiteed kasutamine sh osaliselt kaitsevööndi laiendamine;
  4. kultuuriväärtuslikud objektid sh vaated kultuurimälestistele, arheoloogiatundlikud alad ning XX saj. arhitektuuripärand;
  5. taastuvenergeetika (kuni 30 m tuulikud ja päikesepargid);
  6. väärtuslikud põllumajandusmaad;
  7. väärtuslikud maastikud.

Ettepanekuid tuli ka teemade kohta, mis Kadrina valla hinnangul ei ole üldplaneeringuga lahendatavad või millega on koostatav eelnõu kooskõlas.

 Kadrina Vallavalitsus on kaalunud esitatud ettepanekuid ning edastanud oma seisukohad kõigile avaliku väljapaneku ajal esitanutele 13.06.2023. Vallavalitsus täiendab seletuskirja ja KSH eelnõusid, mille järel esitatakse üldplaneering koos KSH aruande eelnõuga kooskõlastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.  

Lisatud dokumendid:

Kadrina valla üldplaneering. Eelnõu

Kadrina valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Eelnõu avalik arutelu protokoll

Ettepanekud koos Kadrina Vallavalitsuse seisukohtadega

Üldplaneeringu kaardirakendus

Ettekande slaidid

Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kadrina Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõude avaliku väljapaneku 14. aprillist 2023 kuni 15. maini 2023.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Kadrina Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile kadrina@kadrina.ee või postiga aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa, 45201.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Kadrina valla veebilehel. Paberkandjal on kättesaadavad üldplaneeringu seletuskiri ja KSH aruanne Kadrina vallamajas (Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa, 45201). Planeeringu joonis on kättesaadav aadressil: https://hendrikson.ee/maps/Kadrina-vald/ .

 Kadrina Vallavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 20. juunil 2023. Arutelu toimub Kadrina rahvamajas kell 18.00 (Viru 14, Kadrina alevik).

Avalikul arutelul tutvustab Kadrina Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Kadrina valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi (pindala 354 km²). Planeeringuala piiriks on Kadrina valla piir.

Üldplaneering on aluseks ruumiga seotud otsuste langetamisel. Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Üldplaneering määrab ruumilise arengu üldised põhimõtted, maa- ja veealade üldised kasutus- ja ehitustingimused ning täpsemad tingimused edasiseks detailsemaks planeerimiseks ja projekteerimiseks.

Üldplaneeringu lahendus põhineb valla väärtustel ja Kadrina valla arengukavas 2018-2035 määratud valla visioonil ning visioonist lähtuvatel ruumilistel vajadustel.

Kadrina valla ruumilised vajadused on:

1) Kadrina aleviku kui keskuse tugevdamine ja mitmekesistamine;
2) maakasutusreeglite seadmine elu- ja ettevõtluskeskkonna parendamiseks;
3) traditsioonilise maastikuilme säilitamine avatud maastikel ning
4) Kadrina aleviku sidumine tagamaaga kergliiklusteede kaudu.

Üldplaneering määrab maakasutuse täpsemalt tiheasustusaladel Kadrina ja Hulja alevikes ning seab väljaspool tiheasustusega alasid hajaasustuses üldisemad ruumilist arengut suunavad tingimused. Tiheasustusega aladel eelistatakse paindlikku, mitmekesist maakasutust võimaldavat lähenemist – määratakse mitmeid nn segakasutusega alasid. Olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringus ei kavandata. Hajaasustusega aladel võimaldab üldplaneering rajada uusi elamuid ning arendada ettevõtlust hajaasustuse põhimõttel, ulatuslikke uusi arendusalasid ei planeerita.

Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga on üle vaadatud Kadrina valla kui terviku ruumilise arendamise põhimõtted, suundumused ja vajadused. Ühtlustatud on planeeringuala kasutus- ja ehitustingimused kogu valla üleselt. Olulise muudatusena antakse planeeringuga suunised taastuvenergeetika (kuni 30 m tuulikute ja päikeseparkide) arendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Kadrina valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

 

Üldplaneeringu koostamisel on alustatud teise etapiga

14.01.22

Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel on alustatud teise etapiga – üldplaneeringu eelnõu väljatöötamisega.
Esimese sammuna toimus kolmapäeval, 12. jaanuaril 2022 Kadrina rahvamajas vallavalitsuse, volikogu ja kogukondade esindajatega ühine arutelu. Arutelul tutvustati üldplaneeringu koostaja Hendrikson ja Ko OÜ konsultantide poolt üldplaneeringu protsessi olemust, samuti selle vajalikkust valla ruumilise arengu suunamisel. Konsultandid tutvustasid ka üldplaneeringu tingimuste ja maakasutuse kujunemise põhialuseid mh elukeskkonna väärtustega arvestamise vajadust. Valla poolsest huvist lähtuvalt arutati tuuleparkide käsitlemise võimalusi nii üldplaneeringuga kui ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.

Lisaks tutvustati konsultandi poolt tiheasustusalade määramisega kaasnevat, halduslikke kohustusi ja elanike võimalikke ootusi. Järgnenud arutelul kuulati üksteise mõtteid seoses tiheasustusalade piiride määramisega.
Samuti arutati valla väärtuste üle ning kaardistati piirkondi, mis vajaksid lisaks tiheasustusaladele valla uues üldplaneeringus täpsemaid tingimusi.

Üldplaneeringu koostamise protsess jätkub eelnõu väljatöötamisega valla elanike ja vallavalitsuse ning konsultandi koostöös. Kuni veebruari lõpuni oodatakse elanikke kaasa rääkima üldplaneeringu ideekorjes, mis on leitav siit:
https://hendrikson.ee/maps/Kadrina-vald/ideekorje.html.

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus täiendustega

Tänaseks on valminud üldplaneeringu lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, millele on küsitud ettepanekud ja arvamused. Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad ülevaate, kuidas üldplaneeringut koostatakse ja mida täpsemalt lahendatakse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (VTK) esitab, kuidas ja milliseid üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid hindama peab. 2022. aasta alguses alustatakse üldplaneeringu lahenduse koostamisega. Esialgne eelnõu valmib eeldatavalt 2022. aasta suveks.

Üldplaneeringu koostajad peavad väga oluliseks kohalike elanike, ettevõtjate ja maaomanike aktiivset osalemist ning kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Lisaks temaatilistel töökoosolekutel osalemisele, oodatakse kuni 31. jaanuarini kõiki kaasa lööma üldplaneeringu ideekorjes. Ideekorje kaardile ootame ruumilise arengu ettepanekuid, muuhulgas ka problemaatiliste kohtade osas, mis põhjustavad konflikte või keskkonnahäiringud ning säilitamist vajavate valla väärtuste osas.

 Ideekorje asub siin! Kõiki on oodatud kaasa Kadrina valla arengus kaasa rääkima!

Täiendavad küsimused koostatava üldplaneeringu kohta palume saata e-posti aadressile Aivar.Aruja@kadrina.ee

 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT 

Kadrina valla üldplaneeringu LS ning KSH VKT-le esitatud ettepanekute seisukohtade koondtabel

 

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) on aluseks üldplaneeringu ja KSH protsessi läbiviimisele. Vastavalt planeerimisseadusele esitas Kadrina Vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis).

 

Kadrina valla üldplaneeringi LS ja KSH VTK

Kadrina valla tugiplaan

 

Koostatav üldplaneering

Kadrina Vallavolikogu 26.08.2020. a otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla territooriumile.

Kadrina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Üldplaneeringust peab saama Kadrina vallale sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomisel säästvat arengut arvestav ning mis aitab kaasa elanikkonna juurdekasvule. Üldplaneering ei saa olla valla arengut pidurdav vaid pigem seda soosiv ning kaasav. Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel lähtutakse kehtivatest planeeringutest, üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest ja planeerimisseaduses § 75 toodud ülesannetest, mida on vaja lahendada tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Samaväärselt oluline on hinnata üldplaneeringuga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuste langetamisele ning tagada säästva arengu põhimõtete järgimist.

Kadrina valla üldplaneeringu kehtestaja on Kadrina Vallavolikogu. Kadrina valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus. Vastavalt riigihanke tulemustele on Kadrina valla üldplaneeringu ja KSH koostaja OÜ Hendrikson & Ko.

Kadrina Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Kadrina Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa või e-postil kadrina@kadrina.ee.  Teates tuleb märkida nimi, soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon.

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Kodukant ja Virumaa Teataja ning Kadrina valla veebilehe www.kadrina.ee rubriigi "Ehitus ja planeerimine" kataloogi „Üldplaneering" alamkataloogi „Koostatav" kaudu.