Otse tekkekohal tuleb segaolmejäätmetest liigiti eraldi koguda järgmised jäätmeliigid:


Kinnistul tekkinud jäätmeid tuleb hakata tekkekohal liigiti koguma. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid saab alates 1. maist 2022 anda edasiseks käitlemiseks üle jäätmevedajale vastavalt jäätmeveo teenuse hinnakirjale Kadrina vallas alates 01.05.2022.[PT1]

Lisaks segaolmejäätmete veole, liideti 1.mai 2022 seisuga kõik jäätmevaldajad Ragn-Sells AS-i poolt ka paberi ja papi jäätmeveoga ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoga.


1) PABER JA KARTONG (puhas ja kuiv vanapaber ning kartong)

Paberi- ja kartongjäätmete kogumiseks tuleb kasutada eraldi kogumismahutit kortermajades, elamutes ja mitteeluruumides, kus tekib nädalas üle 20 kg paberit ja kartongi.

Liigiti kogutud pakendid saab üle anda:

- korraldatud jäätmeveo raames jäätmeveo graafiku järgselt, andes jäätmed üle otse tekkekohalt konteinerist (konteiner tuleb ise soetada)

-viies ise avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaamadesse

(sellisel juhul tuleb taotleda vabastus jäätmeveost Kadrina Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt Pamela.Talzi@kadrina.ee , edastades jäätmevaldaja ja asukoha andmed ning vabastuse põhjus)

*Avalikud jäätmekogumispunktid leiad SIIT

*Kadrina jäätmejaam: Kadrina, Raua tn 2

(info jäätmejaama lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav https://www.kadrina.ee/kadrina-jaatmejaam )

*Lääne-Viru Jäätmekeskus: Vinni v, Piira k, Paemurru tee 12

(info lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav http://lvjk.ee/, kaalumaja telefon 622 6049)

Täpsemat teavet loe § 26 alt SIIT.

 

  2) BIOLAGUNEVAD KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMED

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kohustusliku kogumissüsteemiga (eraldi kogumismahuti) on 1. maist 2022 liidetud kinnistud, millelt antakse ühes kalendrikuus üle vähemalt 4500 liitrit olme- ja pakendijäätmeid. Alates 1. maist 2023 on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine mahutisse või tekkekohal kompostimine kohustuslik kõikidel elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, toitlustusasustustes, koolides, lasteaedades, hoolekandeasutustes, kauplustes, ettevõtetes, kus tekib toidu- ja köögijäätmeid.

Liigiti kogutud pakendid saab üle anda:

            - korraldatud jäätmeveo raames jäätmeveo graafiku järgselt, andes jäätmed üle otse tekkekohalt maksimum 140 L konteinerist.

(konteiner võimalik soetada ise või SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekti raames vallavalitsuse kaasabil (tasudes omaosaluse summa). Projekti raames soetamiseks võta ühendust Kadrina Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Pamela.Talzi@kadrina.ee edastades seejuures jäätmevaldaja andmed ja aadress ning kas soovitakse 80 L või 140 L konteinerit (kuni projekti raames tellitud konteinereid jagub)

            - eramajades ja aiamaadel saab biolagunevaid jäätmeid ise nõuetekohaselt kompostida.

(komposter võimalik soetada ise või KIK projekti raames vallavalitsuse kaasabil (tasudes omaosaluse summa). Selleks võta ühendust Kadrina Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga Pamela.Talzi@kadrina.ee edastades seejuures jäätmevaldaja andmed ja aadress (kuni projekti raames tellitud kompostreid jagub).

  NB! Tiheasustusalal võib köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus/kompostris. Hajaasustusega aladel tekkivaid köögi- ja sööklajäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostimisaunades koos aia- ja haljastusjäätmetega, kui jäätmed ei reosta ümbruskonda ning ei häiri naaberkinnistute elanikke.

Täpsemat teavet loe § 28 alt SIIT.


3) SEGAPAKENDID (plastpakendid, metallpakendid, joogikartong, klaaspakendid, papp ja kartongipakendid)

Tekkekohal kogumine ehk pakendikoti ja/või individuaalse kogumismahuti teenus on mõeldud pakendi ja pakendijäätmete kogumiseks eramajades või korteriühistutes. Tekkekohal kogumise tingimused lepitakse kokku teenuse pakkuja ja kliendi vahel järgides kõiki vastavast seadusandlusest tulenevaid nõudeid.

Liigiti kogutud pakendid saab üle anda:

- sõlmides leping jäätmevedajaga

*Ragn-Sells AS https://www.ragnsells.ee/klienditugi/korraldatud-jaatmevedu/

*Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) https://tvo.ee/teenused/kortermaja

*Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) https://pakendiringlus.ee/teenused/korteriuhistule/segapakend/

 NB! Vastav konteiner tuleb soetada ise või rentida lepingujärgselt jäätmevedajalt

- viies ise avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaamadesse

(sellisel juhul tuleb taotleda vabastus paberi ja papi korraldatud jäätmeveost Kadrina Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt Pamela.Talzi@kadrina.ee , edastades jäätmevaldaja ja asukoha andmed ning vabastuse põhjus)

*Avalikud jäätmekogumispunktid leiad SIIT.

*Kadrina jäätmejaam: Kadrina, Raua tn 2

(info jäätmejaama lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav https://www.kadrina.ee/kadrina-jaatmejaam)

*Lääne-Viru Jäätmekeskus: Vinni v, Piira k, Paemurru tee 12

(info lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav http://lvjk.ee/, kaalumaja telefon 622 6049)


4) SUURJÄÄTMETE ja HALJASTUSJÄÄTMETE üleandmiseks saab:

- esitada tellimust tellimus@ragnsells.com

- viia jäätmejaamadesse

*Kadrina jäätmejaam: Kadrina, Raua tn 2

(info jäätmejaama lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav https://www.kadrina.ee/kadrina-jaatmejaam )

*Lääne-Viru Jäätmekeskus: Vinni v, Piira k, Paemurru tee 12

(info lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav http://lvjk.ee/, kaalumaja telefon 622 6049)

 NB! Liigiti kogutavate olme- ja ohtlike jäätmete kohta saab teavet Kadrina jäätmejaama või Lääne-Viru Jäätmekeskuse kodulehelt