Eluruumi tagamine

 

Teenuse nimetus Eluruumi teenus
Kirjeldus Eluruumi teenuse eesmärk on kindlustada isikule võimalusel eluruumi kasutamine, kes sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Teenust on õigus saada isikul:
  1. kelle suhtes puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud ning kes ei suuda senises eluruumis toime tulla;
  2. kes ise või kelle pere kasutab regulaarselt sotsiaalhoolekandelist abi või kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest, erivajadusest või varalisest olukorrast ei ole suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumita jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
  3. kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul samasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  4. kelle elukoht enne asendushooldusteenusele suunamist oli rahvastikuregistri andmetel Kadrina vald.

Kui isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist, võib eluruumi jätta andmata.
Eluruum antakse kasutusse tähtajaliselt, üldjuhul kuni üheks aastaks.
Teenus on tasuline, teenuse saaja tasub eluasemekulud ja üüri.

Teenuse maksumus Eluruumi saajaga sõlmitakse üürileping, milles märgitakse eluruumi kasutamise tingimused, teenuse osutamise tähtaeg ja tasumise põhimõtted. Teenuse saaja tasub eluasemekulud ja üüri.
Taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Korraldus: Kadrina valla omandis olevatele eluruumidele üürihinna kehtestamine
Kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaaosakonnas ja valla kodulehel. Taotluse esitamisele järgneb taotleja  abivajaduse hindamine, arvestades sealjuures inimese individuaalseid ja tegelikke vajadusi.
Vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus; isikut tõendav dokument 
Taotluse vorm .rtf .pdf