Uku mõhnastiku kaitseala loomine

Uku roheala loodus-, pärandkultuuri- ja puhverväärtust ohustab üha kasvav kaevandus- ja metsanduskoormus, mis tingib vajaduse reguleerida paremini piirkonna maakasutust.

Alale jäävaid riigi- ja erametsi on seni juba küllaltki intensiivselt raiutud ja puhkeväärtused seetõttu ohustatud, mistõttu on põhjendatud allesjäänud metsi kohaliku tähtsusega loodusobjekti raames kaitsta. Metsi ohustab samamoodi kaevandamine, kuna maavara kaevandamise eelduseks on karjääriala katvate metsade raadamine.

Kadrina Vallavolikogu võttis 20. detsembri 2023 otsusega nr 96 vastu „Uku mõhnastiku kaitseala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine" otsuse. Menetluse algatusest teavitatakse kõiki asjassepuutuvate kinnistute omanikke.

Kadrina vallal on plaanis võtta looduskaitseseaduse alusel kohaliku kaitse alla Jürimõisa, Uku, Viitna ja Arbavere külades asuv roheala. Kaitse alla võetavaks väärtuslikuks maastikuks on terviklik Viitna-Ohepalu oosistik ja täpsemalt selle keskosas asuv Uku mõhnastik, mis lisaks paljudele väärtuslikele looduskooslustele, pinnavormidele ja kaitsealustele liikidele kannab ka rikkalikku kultuuriloolist pärandit ja looduslikke pühapaiku. Lisaks on loodava kaitseala eesmärgiks säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Kadrina vallas.

Kadrina Vallavalitsuse tellimusel valmis 2022. aastal „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava Uku loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepaneku põhjendatuse ekspertiis" (Lauri Klein, OÜ Tirts&Tigu).

 

Materjalidega saad tutvuda siin:

Loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepaneku põhjendatuse ekspertiis.

Uku mõhnastiku kaitseala loomise menetluse algatuse pikem selgituskiri

Ettepanek: Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava Uku loodusobjekti moodustamiseks

Kaarti saab detailsemalt vaadata siin (sisse saab lülitada nt katastripiirid): https://hendrikson.ee/maps/Kadrina-vald/

Esialgne kaitse alla võtmise ettepaneku põhjendatuse ekspertiisi käigus välja pakutud Uku mõhnastiku kaitseala piir: