Volikogu 31. jaanuari 2024 istungi päevakord


Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 31. jaanuaril 2024 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

 1. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak, kaasettekanne pearaamatupidaja Mare Kukk
  - Marko Teiva ettepanekud 2024. aasta eelarvesse koos vallavalitsuse seisukohtadega
  - seletuskiri muudatused 2024 eelarve teiseks lugemiseks
  - 2024. aasta eelarve eelnõu seletuskiri
  - 2024. aasta eelarve lisa 1, lisa 2
   
 2. Kadrina valla aiamaade kasutamise korra vastuvõtmine – ettekanne jurist Meelis Salm
   
 3. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  lisa 1, lisa 2, iko põhitingimused
   
 4. Määruste kehtetuks tunnistamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  vallavalitsuse muudatusettepanek määruse eelnõule
   
 5. Välireklaami paigaldamise ja avalikustamise eeskirja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
   
 6. Riigihangete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
   
 7. Kadrina valla haridusstipendiumide määramine – ettekanne hariduskomisjoni esimees Meelis Stern
   
 8. Auhinna "Aasta tegija" määramine – ettekanne meediaspetsialist Gethe Rohumägi
   
 9. Elutööpreemia määramine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Volikogu 20. detsembri 2023 istungi päevakord

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis

Päevakorra eelnõu:

 1. Uku mõhnastiku kaitseala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

– ettekanne keskkonnaspetsialist Pamela Talzi

 1. Arvamuse andmine Uku uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta

– ettekanne keskkonnaspetsialist Pamela Talzi

 1. Määruse eelnõu "Kadrina valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine" esimene lugemine
  Kadrina valla 2024. aasta eelarve eelnõu seletuskiri
  eelarve eelnõu lisa 1
  eelarve eelnõu lisa 2
  määruse eelnõu

– ettekanne vallavanem Kairit Pihlak, kaasettekanne pearaamatupidaja Mare Kukk

 1. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks

– ettekanne abivallavanem Aarne Laas
       lisa 1; lisa 2; isikliku kasutusõiguse põhitingimused

 1. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 "Volikogu alatiste komisjonide kooseisude kinnitamine" muutmine

– ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

Teave

 

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Vallavolikogu 29.11.2023 istung

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. novembril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla kohalike teede ja avaliku  huviga tervikteede nimekirja kinnitamine
     lisa
     – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

2. Kadrina valla aiamaade kasutamise kord
    lisa
     – ettekanne jurist Meelis Salm

Teave
Kadrina valla üldplaneeringu ja eriplaneerinu hetkeseis – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

 

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Volikogu eelnõud

30.10.23

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 01. novembril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina Vallavolikogu 2017. aasta 28. juuni määruse nr 89 „Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamise kord" muutmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

2. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 "Volikogu alatiste komisjonide kooseisude kinnitamine" muutmine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

3. Kadrina valla 2023. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
   lisa 1
   lisa 2
   seletuskiri

4. Kadrina valla arengukava aastateks 2024-2035 teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
   lisa - Kadrina valla arengukava aastateks 2024-2035
   arengukava eelnõule esitatud parandusettepanekud: koolihoone; Viitna-Rõmeda kergliiklustee; Kadrina kirikuhoone renoveerimine ja parendus
   vallavalitsuse seisukohad ja põhjendused parandusettepanekutele

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

 

Kadrina Vallavolikogu erakorraline istungi toimub kolmapäeval, 4. oktoobril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

2. Kadrina valla arengukava aastateks 2024-2035 esimene lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

     Kadrina valla arengukava aastateks 2024-2035 (eelnõu)

Teave

 

 

Madis Viise

vallavolikogu esimeesKadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla arengukava aastateks 2024-2035 esimene lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
    Kadrina valla arengukava 2024 – 2035 (eelnõu)
2. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 "Volikogu alatiste komisjonide kooseisude kinnitamine" muutmine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 30. augustil 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis

Päevakorra eelnõu:

 1. Kadrina valla Raamatukogu arengukava aastateks 2024-2027 – ettekanne Kadrina Valla Raamatukogu direktor Ene Heide
  arengukava 
   
 2. Peremehetu ehitise hõivamine – ettekanne ehitusspetialist Aivar Aruja
   
 3. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  lisa 
   
 4. Hoonestusõiguse seadmine  – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  lisa
   
 5. Omaosaluse garanteerimine projektis „Välijõulinnak Rakvere tee 4 kinnistule" ja loa andmine riigihanke läbiviimiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  asendiplaan
   
 6. Omaosaluse garanteerimine projektis "Lääne-Virumaa tööstusalade ja ettevõtlusvõrgustiku arendamine"  – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  tutvumiseks VIROLi kiri

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. juunil 2023 algusega kell 16.00 Ridaküla seltsimajas.
Päevakorra eelnõu:
1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Lisa: majandusaasta aruanne
revisjonikomisjoni akt

– ettekanne vallavanem Kairit Pihlak, kaasettekanne pearaamatupidaja Mare Kukk

2. Maamaksumäärade kehtestamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

3. Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
    Kehtiv kord

Teave
- Kadrina valla arengukava koostamise hetkeseis – ettekanne arendusspetsialist Maris Aros
- Kadrina valla üldplaneeringu koostamise hetkesis – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
- Ülevaade eriplaneeringu hetkeseisust – ettekanne ehitusspetsialist Aivar ArujaKadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. mail 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla 2023. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

lisa_1; lisa_2; seletuskiri

2. Omaosaluse garanteerimine projektis "Lääne-Viru maakonna kohaturunduse strateegia rakendamine" – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

VIROL_kiri; VIROL_otsus; VIROL_otsuse_lisa

3. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

lisa

Teave

 

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. aprillil 2023 algusega kell 17.30 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Kadrina Vallavolikogu 28.04.2021 määruse nr 58 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine – ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel
kehtiv kord

2. Rahvakohtunikukandidaatide valimine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

3. Tirbiku küla Suurpõllu kinnistu detailplaneeringu algatamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
planeeringuala kaart

4. Loa andmine riigihanke „Kadrina Vallavalitsuse IT-teenuse hange" korraldamiseks – ettekanne – ehitusspetsialist Aivar Aruja

5. Kinnisasja osa kasutusse andmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
Lisa 1 Rakvere tee 3 plaan
Lisa 2 Tehnika tänav 11 plaan

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimeesKadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. märtsil 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Projekti „ Targa tänavavalgustuse rajamine ja hooldus Kadrina alevikus" tutvustus
ettekanne: Enefit Connect esindaja Tanel Lillesaar.

2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
ettekanne abivallavanem Aarne Laas

3. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 "Volikogu alatiste komisjonide kooseisude kinnitamine" muutmine
ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

4. Määruse eelnõule "Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord" esitatud ettepanekute tutvustamine ja eelnõu teine lugemine
ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
eelnõule laekunud muudatusettepanekud
eelnõu terviktekst

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimeesKadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Noorte omaalgatusprojektide toetamise korra kehtestamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

2. Undla külas asuvale Undlapargi kinnistule reaalservituudi seadmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
asendiplaan

3. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
asendiplaan

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimeesKadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2023 algusega kell 16.00 vallamaja saalis

Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

- teine lugemine: muudatuste seletuskiri; lisa 1, lisa 2

- Koduvalla fraktsiooni parandusettepanekud

- eelnõu Kadrina valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine; lisa 1, lisa 2

  seletuskiri

 

2. Omaosaluse garanteerimine projektides  – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

 

3. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

 

4. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 " Volikogu alatiste komisjonide kooseisude kinnitamine" punktide 1.1. ja 1.4. muutmine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

 

5. Kadrina valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

 

6. Esindaja nimetamine Kadrina valla noortevolikogu valimiskomisjoni koosseisu – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

 

7. Kadrina valla haridusstipendiumide määramine – ettekanne hariduskomisjoni esimees Meelis Stern

 

8. Auhinna „Aasta tegija" määramine – ettekanne meediaspetsialist Gethe Rohumägi

 

9. Elutööpreemia määramine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi
 

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. detsembril 2022 Kadrina vallamaja saalis algusega kell 16.00.

Päevakorra eelnõu:

 1. Määruse eelnõu „Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034" teine lugemine ja vastu võtmine – ettekanne keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
  arengukava, lisa 1, lisa 2, lisa 3
 2. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  arengukava
 3. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023-2027 heakskiitmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  arengukava tegevuskava
  parandusettepanekud
 4. Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks – ettekanne Aarne Laas
 5. Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  ekspertarvamus; plaan
 6. Näpi Kooli pidamine omavalitsuste hallatava ühisasutusena – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
 7. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  eelnõu seletuskiri
  eelnõu lisa 1, lisa 2, määruse eelnõu
 8. Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 3. märtsi määruse nr 25 „Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  kehtiv määrus
 9. Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 3. märtsi määruse nr 26 „Kadrina Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise kord" muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  kehtiv määrus

Teave

 

 

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. novembril 2022 algusega kell 16.00 Kadrina päevakeskuses.

Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu "Kadrina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034" esimene lugemine – ettekanne Europolis OÜ esindaja Raul Altnurme
  Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 (eelnõu)
  lisa 1, lisa 2, lisa 3

2. Arvamuse andmine Orapere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta – ettekanne keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
   kaart, kaugused

3. Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneeringu kehtestamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
    Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneering

4. Kinnisasja Kalda tn 40a võõrandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
    register_40, registrer_40askeem

5. Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

6. Kadrina valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

Teave
Kohaliku omavalitsuse pädevusest „Sõjahaudade kaitse seadusest" tulenevalt volikogu liikmete algatatud otsuse eelnõust Kadrina alevikus Pargi tänaval asuva Teise maailmasõja okupatsioonisümbolitega monumendi teisaldamise kohta
Kaitseministri 21.10.2022 käskkiri nr 252 „Sõjahaudades olevate säilmete ümbermatmine"

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. oktoobril 2022 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Ülevaade Kadrina Keskkooli 2022/2023. õppeaastast – ettekanne Kadrina Keskkooli direktor Krõõt Nõmmela-Mehide

2. Eelnõude „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine" ja „Lääne- Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023-2027 heakskiitmine" esimene lugemine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
- arengustrateegia
- tegevuskava

3. Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- lisa
- seletuskiri

4. Volikogu majanduskomisjoni liikmete väljaarvamine komisjoni koosseisust – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

5. Volikogu kultuurikomisjoni liikme väljaarvamine komisjoni koosseisust – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

6. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

7. Volikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

8. Kadrina Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsuse nr 6 "Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" punkti 1.1. muutmine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
- 1.12.2021 otsus nr 6.

Teave

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis
Päevakorra eelnõu

 1. Kinnisasjade Veere tn 6a ja Kalda tn 40a võõrandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  plaan
 2. Kinnisasja osa kasutusse andmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
  plaan
 3. Vohnja külas asuva Vohnja arendusala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  plaan
 4. Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  Hindori kinnistu detailplaneering
 5. Loa andmine riigihanke „Kadrina Vallavalitsuse IT teenuse hange" korraldamiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
 6. Volikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise
 7. Kadrina valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  lisa 1
  lisa 2
  seletuskiri
 8. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  tabel
  seletuskiri
 9. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine ja hoonestusõiguse lõpetamine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise.

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 31. augustil 2022 algusega kell 16.00 vallamaja saalis. 
Istungi päevakorra eelnõu:
1. Kadrina Vallavolikogu 21. septembri 2005 määruse nr 69 „Kadrina Valla Raamatukogu põhimääruse muutmine" kehtetuks tunnistamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
2. Toomapoja Osaühingu tegevuse lõpetamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
3. Kadrina valla arengukava 2035+ koostamise algatamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2022 algusega kell 16.00 Läsna rahvamajas.
Päevakorra eelnõu:

 1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  lisa - majandusaasta aruanne
  revisjonikomisjoni akt
 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel – ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

Kadrina vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:
1. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
lisa - plaan
2. Nõusoleku andmine kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
lisa - plaan
3. Loa andmine riigihanke „Kadrina valla jäätmejaama haldamine" korraldamiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
4. Kadrina Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
5. Kinnisasja osa kasutusse andmine – ettekanne jurist Meelis Salm
asendilplaan
6. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
7. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

Teave.

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

 1. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  Lisa
 2. Omaosaluse garanteerimine Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projektides - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
  Info eelnõu juurde
 3. Loa andmine riigihanke „Kadrina Keskkooli hoone ruumide puhastuskoristusteenuse osutamine" korraldamiseks - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
 4. Loa andmine riigihanke „Kadrina Lasteaias Sipsik toitlustusteenuse osutamine" korraldamiseks - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
 5. Loa andmine riigihanke „Kadrina Keskkoolis toitlustusteenuse osutamine" korraldamiseks - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
 6. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine - ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
  Lisa
 7. Kadrina Kunstidekooli hoolekogu moodustamine - ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise
 8. Kadrina Vallavolikogu 17.04.1996 otsuse „Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 02. märtsil 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Loa andmine riigihanke „Kadrina Keskkooli projekteerimine" korraldamiseks – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

2. Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneeringu algatamine  – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
eelnõu lisa

3. Esindaja nimetamine Kadrina Kunstidekooli hoolekogusse – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

 


Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Riigimetsa terviktutvustus Kadrina valla territooriumil – ettekanne Riigimetsa Majandamise Keskuse metsaülem Eerik Väärtnõu

2. Kadrina valla 2022. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
muudatused teiseks lugemiseks Lisa 1
muudatused teiseks lugemiseks Lisa 2
muudatused teiseks lugemiseks Seletuskiri
VL Koduvald fraktsiooni parandusettepanek
vallavalitsuse arvamus parandusettepanekule
määruse eelnõu Kadrina valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine Lisa 1
määruse eelnõu Kadrina valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine Lisa 2
määruse eelnõu Kadrina valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine Seletuskiri

3. Kadrina valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine – ettekanne keskkonnaspetsialist Lea Uueni

4. Audiitori määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Esindaja nimetamine Kadrina Keskkooli hoolekogusse – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

6. Kadrina valla haridusstipendiumide määramine – ettekanne hariduskomisjoni esimees Liina Suurkivi

7. Auhinna „Aasta tegija" määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

8. Elutööpreemia määramine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi

Teave

Madis Viise 
vallavolikogu esimees


Kadrina Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 20. detsembril 2021 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Eelnõu "Kadrina valla 2022.aasta eelarve vastuvõtmine"
Eelnõu Lisa 1Lisa 2Seletuskiri

2. Maamaksumäärade kehtestamine 2022. aastaks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

3. Nõusoleku andmine audiitorteenuse hanke korraldamiseks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Määruse eelnõu „Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri" esimene lugemine – ettekanne keskkonnaspetsialist Lea Uueni
Eelnõu "Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri"

5. Loa andmine riigihanke „Korraldatud jäätmevedu Kadrina vallas" korraldamiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

6. Osaühingu Kadrina Hooldekodu tegevuse lõpetamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

7. Kinnisasjade Pikk tn 25a ja Aia tn 32a võõrandamine – abivallavanem Aarne Laas
(asutusesiseseks kasutamiseks: AvTS § 35 lg 1 p 12 -  eraelu puutumatust kahjustav teave)

8. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Istungile palume tulla tervena ja kanda kaitsemaski!

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 01. detsembril 2021 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

1. Volikogu alatiste komisjonide moodustamine ning nende esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
2. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
3. Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
4. Volikogu esimehele töötasu ja hüvitise määramine – istungit juhatab volikogu aseesimees Viive Tuuna
5. Palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
6. Esindaja nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Istungile palume tulla tervena ja kanda kaitsemaski!

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2021 algusega kell 16:00 Kadrina vallamaja saalis (II korrus, Rakvere tee 14, Kadrina).

Päevakorra eelnõu:
1. Vallavanema valimine
2. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Teave

Madis Viise
vallavolikogu esimees

Istungile palume tulla tervena ja kanda kaitsemaski.

 


 

Kadrina Vallavolikogu IX koosseisu esimene istung toimub kolmapäeval, 17. novembril 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamaja saalis (Viru tn 14, Kadrina alevik).

Istungi päevakord:

1. Volikogu esimehe ja aseesimehe valimine

2. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Marika Mardõkainen
vallasekretär
Kadrina Valla valimiskomisjoni esimees

 


Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. oktoobril 2021 algusega kell 16:00 Kadrina huvikeskuse saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
lisa
seletuskiri määruse eelnõu juurde
J. Reisneri parandusettepanek

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. septembril 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla põhimääruse kinnitamine – vallavanem Kairit Pihlak
2. Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine – vallavanem Kairit Pihlak
lisa 1
lisa 2
seletuskiri
3. Laenu võtmine – vallavanem Kairit Pihlak
4. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" esimene lugemine – vallavanem Kairit Pihlak
lisa
seletuskiri
5. Loa andmine alla lihthanke piirmäära hanke „Kadrina Keskkoolile õppesõiduauto rentimine" korraldamiseks – vallavanem Kairit Pihlak
6. Loa andmine avatud riigihanke „Lume lükkamine Kadrina valla teedel ja tänavatel 2021-2024"korraldamiseks - ettekanne vallavanem Kairit Pihlak 

7. Kadrina valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetame – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen
Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. augustil 2021 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina valla põhimääruse teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

2. Hoonestusõiguse seadmise ja asjaõiguslepingu muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

3. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
lisa 1
lisa 2

4. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise

Teave


Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30.06.2021 algusega kell 16:00 Haljala vallas Vainupea külas Morgu kinnistul asuvas puhkekompleksis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
aruanne
revisjonikomisjoni arvamus

2. Määruse eelnõu „Kadrina valla põhimääruse kinnitamine" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Eelnõu - Kadrina valla põhimäärus (esimene lugemine)

3. Volikogu liikmete arvu ja mandaatide arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

4. Kadrina Valla Valimiskomisjoni moodustamine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

5. Nõusoleku andmine Tapa linnas asuva Xxxx X-X  korteriomandi müümiseks (asutusesiseseks kasutamiseks, alus  AvTS § 35 lg 1 p 12 - eraelu puutumatust kahjustav teave) – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. mail 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamajas
Päevakord:

1. Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Lisa 1, Lisa 2, seletuskiri

2. Kadrina Vallavolikogu 26.06.2019. aasta määruse nr 32 "Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
terviktekst (muudatused märgitud punasega)

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmisest keeldumine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

4. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
Lisa - isikliku kastutusõiguse põhitingimused

5. Kinnisasja omandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
Pargi kinnistu (Viru 2b, Kadrina) kaart

6. Volikogu majanduskomisjoni liikme väljaarvamine komisjoni koosseisust ja uue liikme kinnitamine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

Teave

Palume kõigil istungil osalejatel kanda maski.

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. aprillil 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamajas

1. Määruse eelnõu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel

2. Nõusoleku andmine projektis „Virumaa Soome hüpe" osalemiseks ja projekti finantseerimiseks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

3. Osaühingu Kadrina Hooldekodu põhikirja muutmine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen

4. Kinnisasja osa kasutusse andmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

Lisad: Kalevipoja 3; Kalevipoja 5

5. Nõusoleku andmine kinnisasjale isikliku servituudi seadmiseks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Lisad: asendiplaan; talumistasu jaotus

Teave
Palume kõigil istungil osalejatel kanda maski!

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 31. märtsil 2021 algusega kell 16:00 Zoom keskkonnas.

Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" esimene lugemine – ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel
ME_Sotsiaalhoolekandelise_abi_andmise_kord
ettekanne

2. Määruse eelnõu „Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" esimene lugemine – ettekanne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel
ME_Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

3. Määruse eelnõu „Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Kinnisasja kasutusse andmine ja rendilepingu lõpetamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
asendiplaan

6. Kinnisasjade omandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
Vahtkonna_tee

7. Nõusoleku andmine vastastikuste servituutide seadmiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
joonis 1
joonis 2
Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 03. märtsil 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Vallavolikogu aseesimehe valimine

2. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

3. Kadrina valla noortevolikogu põhimääruse vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

Teave

Palume kõigil istungil osalejatel kanda maski!
 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamajas.

Päevakorra eelnõu:
1. Ülevaade Kadrina hariduskogu senisest tegevusest – ettekanne moderaator Aivar Soe
2. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- seletuskiri valla eelarve 2021 teiseks lugemiseks tehtud muudatustele
- seletuskirja lisa 1; lisa 2
- määruse eelnõu "Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" seletuskiri; lisa 1; lisa 2
3. Kadrina Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
4. Määruse eelnõu „Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne keskkonnaspetsialist Lea Uueni
5. Kadrina valla haridusstipendiumide määramine – ettekanne hariduskomisjoni aseesimees Marge Schwindt
6. Auhinna „Aasta tegija" määramine – teabe toimetaja Lisete Laisaar
7. Elutööpreemia määramine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi

Teave
Rakvere valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu tutvustamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

Palume kõigil istungil osalejatel kanda maski!


Kadrina vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 21. detsembril 2020 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamajas.


Päevakorra eelnõu:

1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine – ettekanne Kairit Pihlak
- otsuse lisa (tegevuskava)
- Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2021-2024 täiendus/muudatusettepanekud volikogudest
- VIROL-i juhatuse 11.12.2020 ettepanek

2. Määruse eelnõu „Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- 2021. aasta eelarve eelnõu seletuskiri
- 2021. aasta eelarve lisa 1
- 2021. aasta eelarve lisa 2
- määruse „Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu

3. Määruse eelnõu „Kadrina valla reovee ja kohtkäitluse eeskiri" esimene lugemine – ettekanne keskkonnaspetsialist Lea Uueni
- määruse „Kadrina valla reovee ja kohtkäitluse eeskiri" eelnõu

4. Maamaksumäärade kehtestamine 2021. aastaks – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Kadrina valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

7. Kadrina vallavolikogu 29. mai 2020 otsuse nr 100 „Hoonestusõiguse seadmine" muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- vallavolikogu 29. mai 2020 otsus nr 100 "Hoonestusõiguse seadmine"

Teave

Palume kõigil istungil osalejatel kanda maski!


Kadrina vallavolikogu istung toimub kolmapäeva, 25. novembril 2020 algusega kell 16:00 Kadrina rahvamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:
1. Loa andmisest keeldumine kinnisasja omandamiseks – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
2. Määruse eelnõu "Kadrina valla arengukavade menetlemise kord" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
3. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- määruse lisa
- määruse seletuskiri
- parandusettepanek
4. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- otsuse lisa
5. Hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimuste muutmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Teave

Istungil osalejatel palume kõigil kanda maski.

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2020 algusega kell 16:00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026

2. Määruse eelnõu „Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord" teine lugemine ja vastuvõtmine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi
Andres Taimla muudatusettepanek

3. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
seletuskiri
määruse eelnõu

4. Määruse eelnõu „Kadrina valla arengukavade menetlemise kord" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
Kadrina valla arengukavade menetlemise kord

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. septembril 2020 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Määruse eelnõu „Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. aasta määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmine" vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla arengukava (muudatusettepanekud märgitud tekstis sinisega)

2. Kadrina valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- 2020. aasta lisaeelarve lisad
- seletuskiri eelnõu "Kadrina valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine" juurde

3. Audiitori määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Määruse eelnõu "Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord" vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Määruse eelnõu "Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord" esimene lugemine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi

6. Eesti lipu alalise heiskamise koha määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2020 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026" esimene lugemine – ettekanne Piret Toonpere, LEMMA OÜ keskkonnakonsultant
- Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 EELNÕU

2. Määruse eelnõu „Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmine" esimene lugemine – ettekanne – vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine EELNÕU

3. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvest kultuuri-ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord EELNÕU

4. Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2020 algusega kell 16.00 Kadrina rahvamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega
- revisjonikomisjoni akt

2. Laenu võtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

3. 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvest rahastatavate täiendavate investeeringuprojektide

nimekirja kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmise algatamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asendiplaan, Pargi 1

6. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asendiplaan, Pargi 7

7. Nõusoleku andmine läbirääkimiste pidamiseks Kadrina alevikus Jaama tn 3a asuvale kinnisasjale seatud hoonestusõiguse omandamise üle – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asukohakaart Jaama tn 3a
- hoone andmed

Teave

 

27.05.2020 istungi päevakord ja eelnõud, istung toimub Kadrina rahvamajas algusega kell 16.00
29.04.2020 istungi päevakord ja eelnõud
29.04.2020 päevakorrapunkt 1 - kinnistu asendiplaan
26.02.2020 istungi päevakord ja eelnõud
26.02.2020 plaan - tervisekeskuse ruumide kasutussse andmine
26.02.2020 Tammepargi korterelamute ala detailplaneering
29.01.2020 istungi päevakord ja eelnõud
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - seletuskiri
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - lisa 1
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - lisa 2
29.01.2020 parandusettepanek (Rõmeda)
29.01.2020 parandusettepanek (kool)
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - seletuskiri
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - lisa 1
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - lisa 2
29.01.2020 Kadrina Lasteaed Sipsik arengukava
18.12.2019 istungi päevakord ja eelnõud. Istungi algus kell 16.00 Rakverel Linnavalitsuse saalis
18.12.2019 valla 2020.aasta eelarve eelnõu 1. lugemine
27.11.2019 istungi päevakord ja eelnõud. Istungi algus kell 16.00
27.11.2019 valla raamatukogu arengukava 2020-2023
27.11.2019 valla laste ja perede heaolu arengukava 2020-2023
27.11.2019 valla terviseprofiil ja tegevuskava 2020-2023
25.09.2019 istungi päevakord ja eelnõud, istungi algus kell 16.00
25.09.2019 eelarvesstrateegia 2020-2023 lisa
25.09.2019 eelarvestrateegia 2020-2023 seletuskiri
25.09.2019 Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine II
25.09.2019 lisaeelarve 2019 II

28.08.2019 istungi päevakord ja eelnõud
28.08.2019 Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine 1.
28.08.2019 esitatud muudatusettepanekud
28.08.2019 K. Lindami ettepanekud
28.08.2019 esitatud muudatusettepanekud selgitustega
28.08.2019 Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 - lisa
26.06.2019 istungi päevakord ja eelnõud
26.06.2019 2018. aasta majandusaasta aruanne
26.06.2019 revisjonikomisjoni aruanne 2018 majandusaasta aruandele
26.06.2019 Tammepargi DP seletuskiri
26.06.2019 Tammepargi DP põhijoonis
26.06.2019 Tammepargi DP situatsiooniskeem
26.06.2019 Tammepargi DP olemasolev
26.06.2019 Tammepargi DP tehnovõrgud
29.05.2019 istungi päevakord ja eelnõud
29.05.2019 lisaeelarve 2019 Lisa
24.04.2019 Istungi päevakord ja eelnõud
24.04.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
24.04.2019 Lisa 1 Seos teiste arengudokumentidega
24.04.2019 Lisa 2 arengustrateegia töögruppide koosseisud
24.04.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022
27.03.2019 istungi päevakord, eelnõud
27.03.2019 Väike-Maarja ettepanekud arengustrateegiale
27.03.2019 muudatus-täidendusettepanekud arengustrateegiale
27.03.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+_projekt
27.03.2019 Lisa 1 Tegevuskava_projekt
27.03.2019 Lisa 2 Seos teiste arengudokumentidega_projekt
27.03.2019 Lisa 3 Strateegia töögruppide koosseisud 
27.02.2019 istungi päevakord, eelnõud
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 1 plaan 1 ja plaan 2
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 2 lisa 1 ja lisa 2
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 5 dokument 1, dokument 2
30.01.2019 istungi päevakord, eelnõud
30.01.2019 valla 2019.aasta eelarve EELNÕU lisad ja seletuskiri koos vallavalitsuse muudatustega
30.01.2019 Tapa Vallavolikogu piirimuudatuse ettepanek
30.01.2019 Valgejõe saar 
30.01.2019 Kinnisasja müük - Kasemetsa plaan
30.01.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
19.12.2018 istungi päevakord, eelnõud
19.12.2018 Kadrina valla finantsjuhtimise kord EELNÕU 1. lugemine
19.12.2018 Kadrina valla finantsjuhitimise korra seletuskiri
19.12.2018 Kadrina valla 2019.aasta eelarve EELNÕU seletuskiri
19.12.2018 Kadrina valla 2019.aasta eelarve EELNÕU lisad
19.12.2018 Kultuuriasutuste põhimäärus EELNÕU 1. lugemine
19.12.2018 Karli kinnistu plaan 
19.12.2018 Moori kinnistu plaan
21.11.2018 istungi päevakord, eelnõud
21.11.2018 päevakorrapunkt 3 lisa
15.10.2018 istugi päevakord, eelnõud
26.09.2018 istungi päevakord, eelnõud

 

Toimetaja: GETHE ROHUMÄGI