Volikogu eelnõud

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. septembril 2020 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Määruse eelnõu „Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. aasta määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmine" vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla arengukava (muudatusettepanekud märgitud tekstis sinisega)

2. Kadrina valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- 2020. aasta lisaeelarve lisad
- seletuskiri eelnõu "Kadrina valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine" juurde

3. Audiitori määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Määruse eelnõu "Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord" vastuvõtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Määruse eelnõu "Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord" esimene lugemine – ettekanne kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi

6. Eesti lipu alalise heiskamise koha määramine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2020 algusega kell 16.00 vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu „Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026" esimene lugemine – ettekanne Piret Toonpere, LEMMA OÜ keskkonnakonsultant
- Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 EELNÕU

2. Määruse eelnõu „Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmine" esimene lugemine – ettekanne – vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine EELNÕU

3. Määruse eelnõu „Kadrina valla eelarvest kultuuri-ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord" esimene lugemine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord EELNÕU

4. Kadrina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

Teave

 

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2020 algusega kell 16.00 Kadrina rahvamaja saalis.

Päevakorra eelnõu:

1. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega
- revisjonikomisjoni akt

2. Laenu võtmine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

3. 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvest rahastatavate täiendavate investeeringuprojektide

nimekirja kinnitamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

4. Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmise algatamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak

5. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asendiplaan, Pargi 1

6. Kinnisasja omandamine – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asendiplaan, Pargi 7

7. Nõusoleku andmine läbirääkimiste pidamiseks Kadrina alevikus Jaama tn 3a asuvale kinnisasjale seatud hoonestusõiguse omandamise üle – ettekanne vallavanem Kairit Pihlak
- asukohakaart Jaama tn 3a
- hoone andmed

Teave

 

27.05.2020 istungi päevakord ja eelnõud, istung toimub Kadrina rahvamajas algusega kell 16.00
29.04.2020 istungi päevakord ja eelnõud
29.04.2020 päevakorrapunkt 1 - kinnistu asendiplaan
26.02.2020 istungi päevakord ja eelnõud
26.02.2020 plaan - tervisekeskuse ruumide kasutussse andmine
26.02.2020 Tammepargi korterelamute ala detailplaneering
29.01.2020 istungi päevakord ja eelnõud
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - seletuskiri
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - lisa 1
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu 2. lugemine - lisa 2
29.01.2020 parandusettepanek (Rõmeda)
29.01.2020 parandusettepanek (kool)
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - seletuskiri
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - lisa 1
29.01.2020 eelarve 2020 eelnõu vastuvõtmine - lisa 2
29.01.2020 Kadrina Lasteaed Sipsik arengukava
18.12.2019 istungi päevakord ja eelnõud. Istungi algus kell 16.00 Rakverel Linnavalitsuse saalis
18.12.2019 valla 2020.aasta eelarve eelnõu 1. lugemine
27.11.2019 istungi päevakord ja eelnõud. Istungi algus kell 16.00
27.11.2019 valla raamatukogu arengukava 2020-2023
27.11.2019 valla laste ja perede heaolu arengukava 2020-2023
27.11.2019 valla terviseprofiil ja tegevuskava 2020-2023
25.09.2019 istungi päevakord ja eelnõud, istungi algus kell 16.00
25.09.2019 eelarvesstrateegia 2020-2023 lisa
25.09.2019 eelarvestrateegia 2020-2023 seletuskiri
25.09.2019 Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine II
25.09.2019 lisaeelarve 2019 II

28.08.2019 istungi päevakord ja eelnõud
28.08.2019 Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine 1.
28.08.2019 esitatud muudatusettepanekud
28.08.2019 K. Lindami ettepanekud
28.08.2019 esitatud muudatusettepanekud selgitustega
28.08.2019 Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 - lisa
26.06.2019 istungi päevakord ja eelnõud
26.06.2019 2018. aasta majandusaasta aruanne
26.06.2019 revisjonikomisjoni aruanne 2018 majandusaasta aruandele
26.06.2019 Tammepargi DP seletuskiri
26.06.2019 Tammepargi DP põhijoonis
26.06.2019 Tammepargi DP situatsiooniskeem
26.06.2019 Tammepargi DP olemasolev
26.06.2019 Tammepargi DP tehnovõrgud
29.05.2019 istungi päevakord ja eelnõud
29.05.2019 lisaeelarve 2019 Lisa
24.04.2019 Istungi päevakord ja eelnõud
24.04.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
24.04.2019 Lisa 1 Seos teiste arengudokumentidega
24.04.2019 Lisa 2 arengustrateegia töögruppide koosseisud
24.04.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022
27.03.2019 istungi päevakord, eelnõud
27.03.2019 Väike-Maarja ettepanekud arengustrateegiale
27.03.2019 muudatus-täidendusettepanekud arengustrateegiale
27.03.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+_projekt
27.03.2019 Lisa 1 Tegevuskava_projekt
27.03.2019 Lisa 2 Seos teiste arengudokumentidega_projekt
27.03.2019 Lisa 3 Strateegia töögruppide koosseisud 
27.02.2019 istungi päevakord, eelnõud
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 1 plaan 1 ja plaan 2
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 2 lisa 1 ja lisa 2
27.02.2019 päevakorrapunkt nr 5 dokument 1, dokument 2
30.01.2019 istungi päevakord, eelnõud
30.01.2019 valla 2019.aasta eelarve EELNÕU lisad ja seletuskiri koos vallavalitsuse muudatustega
30.01.2019 Tapa Vallavolikogu piirimuudatuse ettepanek
30.01.2019 Valgejõe saar 
30.01.2019 Kinnisasja müük - Kasemetsa plaan
30.01.2019 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
19.12.2018 istungi päevakord, eelnõud
19.12.2018 Kadrina valla finantsjuhtimise kord EELNÕU 1. lugemine
19.12.2018 Kadrina valla finantsjuhitimise korra seletuskiri
19.12.2018 Kadrina valla 2019.aasta eelarve EELNÕU seletuskiri
19.12.2018 Kadrina valla 2019.aasta eelarve EELNÕU lisad
19.12.2018 Kultuuriasutuste põhimäärus EELNÕU 1. lugemine
19.12.2018 Karli kinnistu plaan 
19.12.2018 Moori kinnistu plaan
21.11.2018 istungi päevakord, eelnõud
21.11.2018 päevakorrapunkt 3 lisa
15.10.2018 istugi päevakord, eelnõud
26.09.2018 istungi päevakord, eelnõud